Home > Onderzoek > Organisatie > Expertisecentra > Zuidas Instituut voor Financieel recht en Ondernemingsrecht

ZIFO: Zuidas instituut voor Financieel recht en Ondernemingsrecht

Logo ZIFO

Het Zuidas instituut voor Financieel recht en Ondernemingsrecht (ZIFO) is een instituut voor wetenschappelijk onderzoek en debat op het terrein van het financiële recht en het ondernemingsrecht. Centraal staat de maatschappelijke rol van het recht en het debat over de richting waarin het recht zich zou moeten ontwikkelen. Binnen het ZIFO werkt de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de VU samen met advocatenkantoren, bedrijven en organisaties op de Zuidas. Er worden debatmiddagen en een jaarlijks congres georganiseerd. Daarnaast wordt er onderzoek gedaan op eigen initiatief of in opdracht, en worden promovendi begeleid. 


Naar een nieuwe regeling voor de personenvennootschappen
De huidige wettelijke regeling voor de personenvennootschap is sterk verouderd en voldoet niet meer aan de eisen van deze tijd. Na het intrekken van het wetsvoorstel voor een nieuwe regeling voor de personenvennootschappen (titel 7.13 BW) in 2011, heeft daarom een breed samengestelde werkgroep met wortels in het bedrijfsleven, de advocatuur, het notariaat en de wetenschap,[1] o.v.v. prof. mr. Martin van Olffen, zich gezet aan een analyse van de knelpunten in de huidige regeling en in aansluiting daarop een proeve voor een nieuwe wettelijke regeling voor de personenvennootschap. Het rapport,  concept wetsvoorstel en bijbehorende toelichting  zijn op het congres ‘Naar een nieuwe regeling voor de personenvennootschappen’ dat werd georganiseerd door het ZIFO  en het Van der Heijden Instituut op 15 juni jl., gepresenteerd en besproken met ruime gelegenheid tot discussie. De bijdragen van de inleiders en overige deelnemers aan het symposium vinden hun weerslag  in het  definitieve rapport van  de werkgroep  dat op 26 september 2016 is aangeboden aan minister Van der Steur van het ministerie van Veiligheid en Justitie.
________________________________________
[1] prof. mr. M. van Olffen (voorz.), mr. J.M. Blanco Fernández, mw. mr. S. Drion, prof. dr. P.H.J. Essers, mr. V.A.E.M. Meijers, mr. W.J.M. Gitmans, prof. mr. M.J.G.C. Raaijmakers, mr. A.J.S.M. Tervoort, prof. mr. W.J.M. van Veen, prof. mr. D.F.M.M. Zaman, mr. EA. van Dooren (secr.) en mr. T. Salemink (secr.).

Persbericht


De Werkgroep personenvennootschappen overhandigt rapport met wetsvoorstel aan Minister Van der Steur.

Dit rapport is de afgelopen jaren opgesteld door een breed samengestelde werkgroep, bestaande uit juristen en fiscalisten uit praktijk, wetenschap en bedrijfsleven. In het voorstel zijn aanbevelingen opgenomen voor het oplossen van knelpunten en lacunes in het huidige personenvennootschapsrecht en zo bij te dragen aan de noodzakelijke modernisering en innovatie van dit rechtsgebied. Een eerste ontwerp van het rapport is op 15 juni 2016 besproken tijdens een symposium. Minister van der Steur heeft op 26 september 2016 het definitieve rapport in grote dank aanvaard. De verwachting is dat zijn ministerie van Veiligheid en Justitie op basis van de werkzaamheden van de werkgroep een wetsvoorstel zal voorbereiden dat aan de Tweede Kamer zal worden voorgelegd.

vd Steur met werkgroepvd Steur ontvang rapport


Download:

  • Het rapport zoals aangeboden aan de minister op 26 september 2016
  • Het rapport zoals besproken tijdens het symposium op 15 juni 2016
  • Brief minister Van der Steur aan voorzitter Tweede Kamer m.b.t. Voortgang modernisering ondernemingsrecht, 9 december 2016

Open:

Het persbericht van het Ministerie van Veiligheid en Justitie

Download reacties van:

de Gecombineerde Commissie Vennootschapsrecht,
de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie en
de Vereniging van Notarieel Ondernemingsrecht Specialisten © Copyright Vrije Universiteit Amsterdam

spamfuik@vu.nl