Elise Russcher - Jurist

Elise Russcher
Naam
: Elise Russcher (1988)

Opleiding: Rechtsgeleerdheid (migratierecht)

Beroep: Jurist bij de directie Bestuursrechtspraak van de Raad van State (Vreemdelingenkamer)

Jaar van afstuderen: 2012


Een passie voor het vreemdelingenrecht

Tijdens de middelbare schooltijd was Elise Russcher al bezig met vragen over rechtvaardigheid. Daarnaast hield ze erg van lezen. De rechtenstudie was voor haar daarom een makkelijke keuze. Ze heeft haar passie in het recht vroeg ontdekt. Haar profielwerkstuk op de middelbare school ging al over de christenvervolging en in het tweede jaar van haar rechtenstudie wist ze dat ze verder wilde in het asiel- en vreemdelingenrecht. “Ik heb veel geluk gehad dat ik mijn studie aan de VU heb gevolgd, omdat de VU erg goede docenten heeft op het gebied van het migratierecht.”

In het derde jaar van haar studie is ze een jaar vrijwilligerswerk gaan doen bij VluchtelingenWerk Nederland en na de bachelor is ze fulltime gaan werken in de vreemdelingenkamer van de rechtbank Zwolle. “Hoewel veel mensen me voor gek verklaarden, ben ik erg blij dat ik dit heb gedaan. Ik volgde mijn master in deeltijd, waardoor ik genoeg tijd had voor mijn vakken en, als klapstuk, het schrijven van mijn scriptie. Het werk hielp ook bij mijn scriptie, omdat ik zo precies doorhad welke problemen in de praktijk speelden.”

Haar scriptie ging over de vraag of de staatssecretaris voor Veiligheid en Justitie van sommige groepen asielzoekers (Iraanse homoseksuelen, Iraanse christenen en verwesterde Afghaanse vrouwen) mag verwachten dat ze zich aanpassen aan de normen die in hun land van herkomst gelden om zo vervolging als bedoeld in het Vluchtelingenverdrag of een onmenselijke behandeling als bedoeld in artikel 3 EVRM te ontlopen. “Ik heb voor mijn scriptie een onderzoek gedaan naar jurisprudentie van de rechtbank en de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Het leuke is dat de jurisprudentie op dit punt nog steeds heel erg in ontwikkeling is. Veel zaken bij de Afdeling bestuursrechtspraak, de hoogste bestuursrechter, gaan op dit moment over deze vraag.”

Werken bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State
Voor Elise was solliciteren bij de Afdeling bestuursrechtspraak een logische vervolgstap en sinds augustus 2012 is zij hier werkzaam. De Afdeling bestaat uit drie juridische kamers: de Ruimtelijke-ordeningskamer, de Algemene kamer en de Vreemdelingenkamer. “Omdat ik me tijdens mijn studie vooral heb beziggehouden met het vreemdelingenrecht, wilde ik natuurlijk graag in de vreemdelingenkamer werken. Gelukkig was dit mogelijk. Als jurist ondersteun ik de staatsraden bij het schrijven van uitspraken. Als ik aan een zaak begin, maak ik een juridische analyse en schrijf ik een conceptuitspraak. De zaken die ik behandel zijn erg divers. Zo zijn er asielzaken waarin het gaat om vragen over de positieve overtuigingskracht van een asielrelaas van een vreemdeling of over de veiligheidssituatie in het land van herkomst. Maar het kan ook gaan om reguliere vreemdelingenzaken waarvoor ik mij bijvoorbeeld bezighoud met de uitleg van de Gezinsherenigingsrichtlijn of de Associatieovereenkomst met Turkije. Wat mij zo aanspreekt aan mijn werk is dat het gaat om een concrete zaak, waarachter vaak heel actuele, maar ook politiek gevoelige onderwerpen schuilgaan, en waarin ik dan vanuit een juridisch oogpunt samen met de staatsraden het geschil probeer te beslechten. Daarbij houd ik constant rekening met het Nederlandse recht, het Unierecht en internationale verdragen.”

Elise wil zich bij de Raad van State ontwikkelen tot zelfstandig werkend jurist, waarbij je wordt benoemd tot ambtenaar van staat. Op de lange termijn zou ze graag juridisch onderzoek doen naar een asielrechtelijk onderwerp. Ze benadrukt dat de Afdeling bestuursrechtspraak altijd op zoek is naar goede juristen die pas zijn afgestudeerd.