Minister Grapperhaus te gast bij het Cross-cultural Human Rights Centre

Op vrijdag 7 november jl. was de minister van Justitie & Veiligheid, Ferdinand Grapperhaus, te gast bij het Cross-cultural Human Rights Centre.

13-11-2019 | 14:30

Hij gaf de opening speech tijdens de conferentie getiteld 'Wrongful convictions, an international concern', dat het Centre samen met de European Innocence Network en het Knoops Innocence Project organiseerde.

Internationale mensenrechten

Tijdens de conferentie werd besproken hoe internationale mensenrechten kunnen worden ingezet om de veroordeling van onschuldigen tegen te gaan en zo nodig ongedaan te maken. Minister Grapperhaus wees in dit verband op het belang en de mogelijkheden van het recht op een eerlijk proces, zoals gegarandeerd door art. 6 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens en art. 14 van het Internationaal Verdrag inzake Burger en Politieke Rechten. De minister benadrukte dat de rechtspleging mensenwerk blijft en fouten dus nooit helemaal kunnen worden uitgesloten. Daarom zijn en blijven innocence projecten belangrijk. Enkele sprekers drongen aan op erkenning van een 'recht op onschuld' in internationale mensenrechten documenten. 

Aanwezigen

De conferentie werd bijgewoond door 120 deelnemers van over de hele wereld. Onder hen waren veel advocaten en academici die zich in het kader van innocence projecten inzetten voor de vrijlating van personen die ten onrechte zijn veroordeeld. Onder hen bevonden zich Peter Neufeld en Barry Scheck, die in 1992 het allereerste Innocence Project hebben opgezet bij Cardozo Law School in de VS. Aan het woord kwamen ook enkele personen van wie de veroordeling was vernietigd. Bij twee van hen, Sunny Jacobs en Peter Pringle, gebeurde dat enkele dagen voordat hun doodvonnis zou worden voltrokken. 

De eregasten waren Li Bin en Yolanda Chu, die als advocaten verbonden zijn aan de Dong Fang Law Firm in Beijing. Dit is het belangrijkste en oudste sociale rechtshulp kantoor in China, dat opkomt voor personen die ten onrechte veroordeeld zijn. De Dong Fang Law Firm is een partner van het Cross-cultural Human Rights Centre. De advocaten spraken over de successen die Dong Fang heeft geboekt bij het rechtzetten van rechterlijke dwalingen. 

Interdisciplinaire samenwerking

Dr. Jasper van der Kemp van de Faculteit Rechtsgeleerdheid gaf een presentatie waarin hij inging op het werk van het project Gerede Twijfel dat mogelijke rechterlijke dwalingen onderzoekt. Prof. Tom Zwart en Dr. Congrui Qiao van het Centre gingen in op maatregelen die recentelijk genomen zijn in China om de rechtsstaat te versterken en rechterlijke dwalingen te voorkomen.