Drie VU-studenten in de Top 3 van de scriptieprijs van de Nederlandse Vereniging voor Aanbestedingsrecht

Op donderdag 26 november is tijdens de jaarvergadering van de Nederlandse Vereniging voor Aanbestedingsrecht (NVvA) de tweejaarlijkse scriptieprijs van de NVvA uitgereikt.

27-11-2020 | 12:29

De top drie wordt volledig door VU-studenten bezet. Een overzicht van de trotse prijswinnaars:

1. Marita Ophof studeerde in april 2019 af op een scriptie over de klachtplicht van inschrijvers die deelnemen aan een aanbestedingsprocedure. In haar scriptie beantwoordt zij de vraag in hoeverre de klachtplicht van inschrijvers in een aanbestedingsprocedure, zoals die in de Nederlandse jurisprudentie is ontwikkeld en wordt toegepast, past binnen de kaders van het Unierecht. Met deze scriptie behaalde zij in 2019 ook al de tweede prijs in het kader van de scriptieprijs van de Vereniging voor Bouwrecht. Marita Ophof is werkzaam als bedrijfsjurist bij de NOS.

2. Paul Brinkman studeerde in februari 2020 af op een scriptie over de aanbestedingsrechtelijke aspecten van het door Rijkswaterstaat voorgestelde “twee-fasen proces”. In zijn scriptie beantwoordt hij de vraag in hoeverre het twee-fasen proces als inkoopmethodiek verenigbaar is met de aanbestedingsregels en welke aanpassingen aan deze methodiek wenselijk dan wel noodzakelijk zijn indien blijkt dat het proces niet volledig verenigbaar is met het aanbestedingsrecht. Paul Brinkman is werkzaam als adviseur en contractmanager bij AT Osborne.

3. Marieke Hietbrink studeerde in augustus 2019 af op een scriptie over de wisselwerking tussen het aanbestedingsrecht en het contractenrecht. In haar scriptie beantwoordt zij de vraag in hoeverre het mogelijk is om als overheidsopdrachtgever, gegeven het aanbestedingsrechtelijke leerstuk van de wezenlijke wijziging, op grond van het nationale contractenrecht beleidsvrijheid uit te oefenen wat betreft het al dan niet gebruikmaken van in de wet voorziene remedies in geval van niet-nakoming van het contract door de opdrachtnemer. Ook is zij nagegaan in hoeverre het aanbestedingsrecht nog ruimte biedt om deze beleidsvrijheid eventueel aanvullend te regelen in het contract. Marieke Hietbrink is werkzaam als projectmanager en adviseur bij AT Osborne.

Alle scripties zijn begeleid door prof.mr. C.E.C. (Chris) Jansen en mr. S. (Sophie) Prent.

logo_nederlandse_vereniging_voor_aanbestedingsrecht_1