Nederlandse Studiegroep naar Meisjes- en Vrouwencriminaliteit (NSMV)

Nederlandse Studiegroep naar Meisjes- en VrouwencriminaliteitUit de cijfers van het CBS en WODC blijkt dat het aantal meisjes dat de afgelopen jaren in aanraking is gekomen met justitie niet alleen is toegenomen, maar ook harder is gestegen dan het aantal jongens. In 1980 werden er rond 4000 meisjes gehoord door politie, 26 jaar later in 2006 waren dit er ruim 12.000; in 26 jaar is het aantal meisjes dus verdrievoudigd. Het aantal jongens is minder hard gestegen van bijna 40.000 in 1980 tot bijna 60.000 in 2006. Met name het aantal meisjes dat verdacht wordt van een geweldsdelict is sneller toegenomen dan het aantal jongens. Het aantal verdachte vrouwen boven de 25 jaar is ook gegroeid, maar ongeveer gelijk aan het aantal mannen. De populatie gedetineerde vrouwen is de afgelopen jaren echter weer harder gestegen dan de populatie gedetineerde mannen.

Of deze stijging in aantallen meisjes en vrouwen te wijten is aan een werkelijke stijging van het delinquente gedrag van meisjes of veranderingen in de reactie van justitie is niet duidelijk. Naast veranderende aandacht van justitie worden verklaringen gezocht in meer maatschappelijke, emancipatoire ontwikkelingen en veranderingen in het opvoedingssysteem. Het stijgend aantal meisjes en vrouwen vraagt vooral ook inzicht in de ontwikkeling van delinquentie van meisjes en vrouwen, de onderliggende risicofactoren en protectieve factoren en de verklaringsmodellen voor delinquentie. De laatste jaren is hier steeds meer aandacht voor vanuit de wetenschappelijke hoek, ook in Nederland. Kennis over deze domeinen kan vervolgens weer leiden tot (specifieke) effectieve interventies voor meisjes en vrouwen.

Missie

MissieHet meeste onderzoek naar delinquentie meisjes en vrouwen heeft tot nu toe plaatsgevonden in Angelsaksische landen. In Nederland is er echter vanuit wetenschappelijke hoek ook steeds meer belangstelling voor criminaliteit onder meisjes. Het doel van de Dutch Centre for the Study of Female Delinquency is Nederlands onderzoek op het gebied van meisjes- en vrouwencriminaliteit te bundelen en opgedane kennis toegankelijk te maken voor een breder publiek. Daarbij zal het onderzoek zowel nationaal als internationaal een bijdrage leveren aan het vergroten van de kennis op het gebied van meisjes- en vrouwencriminaliteit. De onderzoeken worden uitgevoerd vanuit een verscheidenheid aan disciplines (criminologie, psychologie, psychiatrie en forensische orthopedagogiek) die zich met het thema meisjes en vrouwencriminaliteit bezighouden.