Disclosure statement

In de Nederlandse letselschadepraktijk komt het tot dusver maar weinig voor dat een medische deskundige in zijn rapportage meer dan oppervlakkige informatie geeft over zichzelf, bijvoorbeeld welke opleiding hij heeft gehad, wat zijn professionele ervaring is, wie zijn werkgever is, hoe vaak hij of zij eerder deskundigenberichten heeft uitgebracht, hoe vaak dat was in opdracht van verzekeraar, van slachtoffer of van de rechter, en wat zijn medisch-wetenschappelijke opvatting is over het letsel in kwestie. Een dergelijke passage in een deskundigenbericht wordt ook wel disclosure statement genoemd. Dat deskundigen die openheid van zaken niet altijd geven is begrijpelijk. Opdrachtgevers vragen er immers meestal niet om, en er bestaat ook geen 'communis opinio' dat zij dat uit zichzelf zouden moeten doen. Maar het is om verschillende redenen toch gewenst dat dit gebeurt.

Keuze van de persoon van de deskundige
Een belangrijk probleem in het functioneren van de medische deskundige in het civiele aansprakelijkheidsrecht is de keuze van de persoon van de deskundige. Het debat over de vraag wie de deskundige moet worden, wordt op een betrekkelijk primitief niveau gevoerd juist door het ontbreken van dit soort gegevens over de persoon van de deskundige, in een zogeheten disclosure statement. In de huidige letselschadepraktijk bestaan er informele, aan het zicht onttrokken 'witte' en 'zwarte' lijsten van deskundigen die een slachtoffer of aangesproken partij wel of niet zou moeten raadplegen. Staat een deskundige op zo'n 'zwarte' lijst van een van de partijen, dan is voor de betreffende partij het doorslaggevende argument om hem af te wijzen. Deze problematiek zal het disclosure statement niet geheel kunnen oplossen maar wel verlichten doordat informatie over de persoon van de deskundige ertoe bijdraagt dat de discussie in sterkere mate kan plaatsvinden op basis van ter zake doende argumenten.

Waardering van de onderzoeksbevindingen
Behalve de (medische) achtergrond van de persoon van de deskundige, is de persoon van de deskundige ook van belang in het kader van de waardering van zijn bevindingen. Wanneer bijvoorbeeld in de procedure een deskundigenrapport wordt overgelegd, is van wezenlijk belang wat de achtergrond van de betreffende deskundige is. Het disclosure statement biedt handvatten voor de waardering van een rapport die anders ontbreken.

Aanbevelingen
Een disclosure statement kan dus verhelderend werken, en het vergt bovendien geen wezenlijk offer. Het kost de deskundige betrekkelijk weinig tijd en moeite om de gevraagde gegevens te verstrekken. In Groot-Brittannië is het al regel dat expertiserapporten worden voorafgegaan door een disclosure statement. Naar Engels voorbeeld verdient het aanbeveling in de vraagstellingen voor medische expertises bij letselschade standaard een disclosure statement op te nemen. De lasten zijn gering, terwijl de baten aanzienlijk kunnen zijn.

Meer informatie over dit onderwerp is te vinden in het artikel van mr. J.L. Smeehuijzen, Wie is de deskundige eigenlijk? Pleidooi voor een 'disclosure statement', in het Tijdschrift voor Vergoeding Personenschade (TVP), 2003/4, pp. 126-129.

Download hier het studiemodel 'Disclosure statement'
De Projectgroep medische deskundigen in de rechtspleging heeft in samenwerking met de deelnemers aan de Interdisciplinaire Werkgroep Medische Deskundigen (IWMD) een studiemodel ontwikkeld voor een 'disclosure statement' dat hieronder kan worden gedownload.

Download het Disclosure statement.

Vragen of suggesties?
Neem contact op met de secretaris van de Projectgroep.