4. Overige aspecten van de hypothetische situatie zonder ongeval

Algemene toelichting

Let op: dit onderdeel is optioneel. Indien de medisch adviseurs van beide partijen over een compleet medisch dossier (inclusief huisartsenjournaal of 'groene kaart') kunnen beschikken, kunnen zij beter dan wie dan ook in staat worden geacht de hieronder bedoelde inventarisatie in onderling overleg te maken. Dit onderdeel is uitsluitend bedoeld voor het geval de medisch adviseurs (of één van hen) geen inzage hebben in het volledige medisch dossier van betrokkene, maar de expertiserende arts wel. [i]

Overigens bestaat binnen de IWMD consensus dat het geen adequate oplossing is om de deskundige deze inventarisatie te laten maken. Niet alleen gaat het veelal om klachten en afwijkingen die buiten zijn specifieke medische deskundigheid zullen zijn gelegen. Ook is kennis van de juridische causaliteit nodig om te kunnen beoordelen welke klachten en afwijkingen relevant kunnen zijn. Een betere oplossing is dat de medisch adviseurs van beide partijen deze inventarisatie maken. Dat veronderstelt dat ook de medisch adviseur van de aansprakelijke partij over het volledige medische dossier beschikt. [i] 

Deze kwestie is onderwerp van nieuwe ontwikkelingen in de rechtspraak. In een aantal recente uitspraken wordt onder omstandigheden van de benadeelde verlangd inzage in de patiëntenkaart te geven aan de medisch adviseur van de wederpartij (zie bijv. Rb Amsterdam 1 nov. 2004, LJN AR6866). [i]

Klik hier voor eenWord-versie van de vraagstellingzoals die aan de deskundige kan worden voorgelegd.  

Toelichting ten behoeve van de deskundige

Met het oog op de bepaling van de looptijd van eventuele toekomstschade, is van belang te weten of in het medisch dossier van betrokkene overigens feiten en omstandigheden voorkomen – ook buiten de huidige klachten en afwijkingen en/of uw eigen vakgebied gelegen – die aanleiding zouden kunnen geven te veronderstellen dat bij betrokkene ook zonder ongeval op enig moment beperkingen zouden zijn opgetreden op het gebied van de uitoefening van de beroepsactiviteiten of het verrichten van werkzaamheden in en rond de woning.

a. Wilt u, tegen deze achtergrond, een inventarisatie maken van de feiten en omstandigheden uit het medisch dossier van betrokkene die naar uw mening in dit opzicht relevant zijn?