Publicaties

Vraagstellingen aan medische deskundigen

De vraagstelling voor expertises in medische aansprakelijkheidszaken
Prof. mr. A.J. Akkermans, mw. mr. L.G.J. Hendrix en mr. A.J. Van
Tijdschrift voor Vergoeding Personenschade (TVP), 2009, nummer 3, pp. 89-99.

Nieuwe versie IWMD-vraagstelling: causaal verband bij ongeval
Mr. A.J. Van, prof. mr. A.J. Akkermans en mw. mr. A. Wilken
Tijdschrift voor Vergoeding Personenschade (TVP), 2009, nummer 2, pp. 33-40.

Verbeterde vraagstelling voor medische expertises
Prof. mr. A.J. Akkermans
Tijdschrift voor Vergoeding Personenschade (TVP), 2005, nummer 3, pp. 69-80.

Vraag het de deskundige! Maar hoe?
Mr. A.J. Van
Tijdschrift voor Vergoeding Personenschade (TVP), 2003, nummer 4, pp. 105-110.

Noot bij Rechtbank Dordrecht 15 september 2004, LJN AR2217
Prof. mr. A.J. Akkermans
Jurisprudentie Aansprakelijkheid (JA), 2005/19,  pp. 165-176.

 

Disclosure statement

Wie is de deskundige eigenlijk? Pleidooi voor een 'disclosure statement'
Mr. J.L. Smeehuijzen
Tijdschrift voor Vergoeding Personenschade (TVP), 2003, nummer 4, pp. 126-129.

 

Procedure totstandkoming medisch deskundigenbericht

Noot bij Hoge Raad 22 januari 2010, LJN BK1639
Mw. mr. G. de Groot
Tijdschrift voor Vergoeding Personenschade 2010/2, p. 59-64.

Noot bij Rechtbank Alkmaar 17 februari 2010, LJN BL6618
Mw. mr. G. de Groot
Jurisprudentie Aansprakelijkheidsrecht (JA), 2010/55, pp. 368-375.

Noot bij Rb. Utrecht 5 juli 2006
Mw. mr. M.H. Elferink
Tijdschrift voor Vergoeding Personenschade (TVP), 2006, nummer 3, pp. 92-94.
In deze beslissing bepaalt de rechtbank dat het inzage- en blokkeringsrecht niet alleen kan worden uitgeoefend met betrekking tot het zogenoemde 'conceptrapport', maar daarna nóg een keer met betrekking tot het definitieve rapport. In de door de Projectgroep ontwikkelde Aanbeveling over dit onderwerp, alsmede in de Leidraad van de Raad voor de rechtspraak, blijft het bij het eerste moment. De annotator gaat in op deze kwestie en verdedigt de in de Aanbeveling en Leidraad gemaakte keuze.

Noot bij Rechtbank Arnhem 15 februari 2006, LJN AW1836
Mr. A.J. Van
Jurisprudentie Aansprakelijkheid (JA), 2006/74, pp. 588-579.
Deze uitspraak is illustratief voor het gevaar dat de expertiserend arts, bijvoorbeeld op grond van de anamnese, uitgaat van onjuiste feitelijke uitgangspunten. Dit wordt in de hand gewerkt doordat in de aanbiedingsbrief onvoldoende is aangegeven van welke feiten hij moet uitgaan - en bijvoorbeeld over welke feiten tussen partijen verschil van mening bestaat. Vaak is het rapport dan uiteindelijk niet bruikbaar.

Aanbeveling voor de procedure voor een medisch deskundigenbericht
Mw. mr. M.H. Elferink
Tijdschrift voor Vergoeding Personenschade (TVP), 2005, nummer 2, pp. 40-48.
In dit artikel bespreekt de auteur de Aanbeveling procedure medisch deskundigenbericht en geeft een toelichting op een aantal onderdelen daarvan.

De beoordeling van het verzoek om een voorlopig deskundigenbericht, in het bijzonder bij wijze van contra-expertise in een letselschadezaak
Prof. mr. A.J. Akkermans
Aansprakelijkheid, verzekering en schade (AV&S), 2004, nummer 3, pp. 91-99.
Dit artikel gaat over de beoordelingsruimte van de rechter bij een verzoek om een deskundigenbericht en de criteria die daarbij van belang zijn, onder andere aan de hand van de arresten van de Hoge Raad van 19 december 2003 (losgebroken paard) en van 12 september 2003 (Royal/K).

De rechter contracteert niet. De rechtsverhouding tussen rechter, deskundige en partijen, bezien vanuit het procesrecht
Mw. mr. G. de Groot
Tijdschrift voor Civiele Rechtspleging (TCR), 2004, nummer 4, pp. 79-86.
In dit artikel analyseert de auteur de juridische aard van de positie van de deskundige die werkzaamheden verricht in opdracht van de burgerlijke rechter. Zij gaat daarbij in op de mogelijkheden voor de deskundige om zich ter zake van zijn werkzaamheden te vrijwaren voor aansprakelijkheid. De auteur schreef over dezelfde kwestie een rapport voor de Raad voor de rechtspraak: De bevoegdheid van de civiele rechter bij benoeming van een deskundige die zijn aansprakelijkheid op voorhand wil beperken (november 2004)

Medische expertise bij 'vage klachten' - fibromyalgie en whiplash
Prof. mr. A.J. Akkermans
Tijdschrift voor Vergoeding Personenschade (TVP), 2003, nummer 1, pp. 30-32.
Noot bij Hof Arnhem 13 augustus 2002 (Keller/Univé). Hoger beroep van het bovenstaande vonnis van de rechtbank Zwolle van 16 februari 2000. Op basis van een deskundigenbericht dat een totaal ander beeld geeft van de medische gevolgen van het ongeval, vernietigt het hof het vonnis van de rechtbank.  

Redactioneelempty
Mr. A.J. Van
Letsel en Schade (L&S), 2002, nummer 4, pp. 3-4.
In dit redactioneel voor het tijdschrift Letsel en Schade bespreekt de auteur het arrest Hof Amsterdam 25 september 2001, waarin de vraag centraal stond of een voorlopig deskundigenbericht kon worden bevolen als tussen partijen verschil van mening bestaat over de feitenvaststelling.

Knelpunten bij het functioneren van de medische deskundige in het civiele aansprakelijkheidsrecht: een interdisciplinaire aanpak is vereist
Prof. mr. A.J. Akkermans en mr. A.J. Van
GAV-Scoop, jaargang 6, nummer 2, oktober 2002, pp. 19-24.
Dit artikel is een bewerking van de voordracht van prof. mr. A.J. Akkermans op de GAV-studiedag 'Het fenomeen of venijn pijn' van vrijdag 2 november 2001. 

De medische expertise bij personenschade: knelpunten en mogelijke oplossingen
Prof. mr. A.J. Akkermans en mr. A.J. Van
Tijdschrift voor Vergoeding Personenschade (TVP), 2002, nummer 2, pp. 57-61.
Dit artikel beschrijft de ideeën die ten grondslag lagen aan de start in 2002 van de activiteiten van Projectgroep en IWMD.

 

Het medisch beoordelingstraject bij letselschade

Noot bij Rechtbank Zutphen 8 oktober 2010 (LJN BK4206) en Voorzieningenrechter Zutphen 29 januari 2010 (LJN BL1743)
Mw. mr. A. Wilken
Tijdschrift voor Gezondheidsrecht (TvGR) 2010, nummer 3, pp. 255-261.

De medisch adviseur moet objectief en onafhankelijk zijn
Mw. mr. A. Wilken
Tijdschrift voor Vergoeding Personenschade (TVP), 2010, nummer 1, pp. 1-6.

Het medisch beoordelingstraject bij letselschadezaken: de stand van zaken
Mw. mr. A. Wilken en prof. mr. A.J. Akkermans
PIV Bulletin, 2010, nummer 1, pp. 1-8.

Op weg naar een professionele standaard voor medisch adviseurs in letselschadezaken
Mw. mr. A. Wilken
Tijdschrift voor Gezondheidsrecht (TvGR), 2009, nummer 8, pp. 588-600.

Het medisch beoordelingstraject bij letselschade. De Letselschade Raad neemt initiatief voor breed opgezet verbeteringsproject
Prof. mr. A.J. Akkermans, prof. mr. J. Legemaate en mw. mr. A. Wilken
Tijdschrift voor Vergoeding Personenschade (TVP), 2009, nummer 1, pp. 21-27.

Het medisch beoordelingstraject bij letselschade. Inventarisatie bestaande normering, knelpunten en oplossingsrichtingen
Prof. mr. A.J. Akkermans, prof. mr. J. Legemaate en mw. mr. A. Wilken
Openbaar conceptrapport, ter consultatie binnen de personenschadesector, 14 mei 2009 

De betekenis van de Wet Bescherming Persoonsgegevens voor het medisch beoordelingstraject bij letselschade
Mw. mr. A. Wilken
Tijdschrift voor Vergoeding Personenschade (TVP), 2008, nummer 4, pp. 109-117.

Het medisch traject
Mr. A.J. Van
Hoofdstuk uit de losbladige editie Handboek Personenschade (versie november 2008).

 

Het Blokkeringsrecht

De onduidelijke reikwijdte van het blokkeringsrecht: wetsvoorstel cliëntenrechten zorg biedt geen oplossing
Mw. mr. A. Wilken
Tijdschrift voor Vergoeding Personenschade (TVP), 2009, nummer 4, pp. 129-138.

Noot bij Rechtbank Rotterdam 4 maart 2009, LJN BI6309
Mw. mr. A. Wilken
Jurisprudentie Aansprakelijkheidsrecht (JA), 2009/131, pp. 1237-1245.

Noot bij Rechtbank Utrecht 5 juli 2006
Mw. mr. M.H. Elferink
Tijdschrift voor Vergoeding Personenschade (TVP), 2006, nummer 3, pp. 92-94.

Aanbeveling voor de procedure voor een medisch deskundigenbericht
Mw. mr. M.H. Elferink
Tijdschrift voor Vergoeding Personenschade (TVP), 2005, nummer 2, pp. 40-48

Noot bij Hoge Raad 12 augustus 2005, LJN AT3477
Mw. mr. M.H. Elferink
Jurisprudentie Aansprakelijkheid (JA) 2005/94, pp. 787-802

Onduidelijkheden rondom uitoefening 'blokkeringsrecht' bij medische expertises
Mw. mr. M.H. Elferink
Tijdschrift voor Vergoeding Personenschade (TVP), 2004, nummer 2, pp. 51-58. 

Noot bij Voorzieningenrechter Roermond 2 mei 2003
Mw. mr. M.H. Elferink
Tijdschrift voor Vergoeding Personenschade (TVP), 2003, nummer 4, pp. 130-134.

Noot bij Hof Den Bosch 9 januari 2003
Mw. mr. M.H. Elferink
Tijdschrift voor Gezondheidsrecht (TvGR), 2003, nummer 4, pp. 263-269.

Het 'blokkeringsrecht' bij medische expertises in de letselschadepraktijk: een botsing tussen het recht op privacy en het recht op een eerlijk proces
Mw. mr. M.H. Elferink
Tijdschrift voor Vergoeding Personenschade (TVP), 2003, nummer 2, pp. 33-39.

Botsende rechten bij het 'blokkeringsrecht': het recht op privacy versus het recht op een eerlijk proces
Mw. mr. M.H. Elferink
Rechtshulp, 2003, nummer 10, pp. 29-40.

 

Patiëntenkaart

De patiëntenkaart en de beschikkingen van de Hoge Raad van 22 februari 2008
Mw. mr. E.M. Deen
Tijdschrift voor Vergoeding Personenschade (TVP), 2009, nummer 2, pp. 41-48.

Noot bij Rechtbank Utrecht 27 augustus 2008, LJN BE9204
Mw. mr. A. Wilken
Jurisprudentie Aansprakelijkheid (JA), 2008/169, pp. 1375-1380.

Noot bij Hof Arnhem 28 maart 2006, LJN AV9120
Mw. mr. E.M. Deen
Jurisprudentie Aansprakelijkheid (JA), 2006/90, pp. 730-740.

Recht op inzage in de patiëntenkaart. Meer gewicht aan het beginsel van 'equality of arms'
Mw. mr. E.M. Deen
Tijdschrift voor Vergoeding Personenschade (TVP), 2005, nummer 1, pp. 1-10.  

Inzage in de patiëntenkaart
Mw. mr. M.H. Elferink
Tijdschrift voor Vergoeding Personenschade (TVP), 2003, nummer 4, pp. 111-119.

 

Deelgeschillen

Deelgeschilprocedures voor letsel- en overlijdensschade: eerste ervaringen
Mw. mr. G. de Groot
LSA Symposium 28 januari 2011.  

De deelgeschilprocedure voor letsel- en overlijdensschade: nieuwe verantwoordelijkheden voor rechter en partijen
Prof. mr. A.J. Akkermans & mw. mr. G. de Groot
Tijdschrift voor Vergoeding Personenschade 2010/2, p. 29-36.

De normstellende betekenis van de deelgeschilprocedure: rechtsvorming als remedie tegen overbelasting van de rechtspraak
Prof. mr. A.J. Akkermans
Verkeersrecht 2010/6, p. 177-179.

Naar een buitengerechtelijk beroep op de rechter in deelgeschillen?
Mw. mr. G. de Groot
Tijdschrift Vergoeding Personenschade 2005/4, p. 122-127.

Overig

De kosten van het (voorlopig) deskundigenbericht
Mr. A.J. Van
Tijdschrift voor Vergoeding Personenschade (TVP) 2006, nummer 2, pp. 33-37
Bespreking van een aantal vragen met betrekking tot de kosten van het voorlopig deskundigenbericht.

Verbetering van het medische traject. De activiteiten van de Projectgroep medische deskundigen in de rechtspleging en de IWMD
Prof. mr. A.J. Akkermans, mw. mr. M.H. Elferink  en mr. A.J. Van
Tijdschrift voor Vergoeding Personenschade (TVP), 2005, nummer 4, pp. 116-121.
Dit artikel beschrijft de manier van werken van Projectgroep en IWMD en geeft een overzicht van activiteiten en plannen (stand einde 2005).

De tuchtrechtelijke en civielrechtelijke aansprakelijkheid van medische deskundigen
Mr. A.J. Van
Tijdschrift voor Gezondheidsrecht (TvGR), 2004, nummer 6, pp. 505-516.
De auteur bespreekt de kans van slagen van tuchtrechtelijke klachten en schadevergoedingsclaims tegen expertiserend artsen, en wat zij kunnen doen om dergelijke problemen te voorkomen. 

Causaliteit bij letselschade en medische expertise
Prof. mr. A.J. Akkermans
Tijdschrift voor Vergoeding Personenschade (TVP), 2003, nummer 4, pp. 93-104.
De auteur bespreekt het leerstuk van de predispositie en de vertaalslag daarvan naar de medisch adviseur en de medische expertise. Zie voor een reactie op dit artikel Dr. mr. N.H.Th. Croon,

Opmerkingen vanuit het perspectief van de verzekeringsarts in Tijdschrift voor Vergoeding Personenschade (TVP), 2004, nummer 1, pp. 17-19.empty

Omvang arbeidsvermogensschade; abstracte berekening kosten huishoudelijke hulp
Prof. mr. A.J. Akkermans
Tijdschrift voor Vergoeding Personenschade (TVP), 2000, nummer 3, pp. 79-83.
Noot bij Rechtbank Zwolle 16 februari 2000 (Keller/Univé). Vermindering van looptijd schade wegens predispositie (fibromyalgie).