Charter ZIFO

1. Mission Statement 
2. Organisatie 
3. Activiteiten 
4. Fellows 
5. Inbedding in het facultaire onderzoek aan de VU


empty1. Mission Statement
Het instituut stelt zich ten doel het centrum te vormen voor wetenschappelijk onderzoek en debat op het terrein van het financiële recht en ondernemingsrecht in de brede zin van het woord, zoals dat wordt beoefend aan de VU. Het beoogt een wetenschappelijk platform te zijn voor onderzoekers, talentvolle studenten en wetenschappelijk georiënteerde juristen werkzaam in de praktijk, met inbegrip van het bedrijfsleven. Het zal in dat verband onder meer aansluiting zoeken bij de Zuidas Master en de VU Law Academy leergang fusie en overname.

Het recht heeft een ordenend, sturend, stimulerend en geschiloplossend karakter. Het recht is hierdoor dienstbaar aan de maatschappij. Het financiële recht en het ondernemingsrecht dienen om economische en maatschappelijke werkzaamheid en het effectief genot van grondrechten zoveel mogelijk te bevorderen met inachtneming van een diversiteit aan belangen. Hiertoe behoren de belangen van werknemers, crediteuren, aandeelhouders en beleggers, maar ook publieke belangen als het stimuleren van de economie, vertrouwen in het adequaat functioneren van financiële markten, het bewaken van goede zeden, openbare orde en andere maatschappelijke belangen.
 In een steeds complexere, dynamischer en in toenemende mate internationaal georiënteerde maatschappij staan de functionaliteit van het recht en de belangenafwegingen die daarin besloten liggen continu ter discussie. Er is behoefte aan wetgeving, rechtspraak en rechtsbeoefening die aansluit bij en waar mogelijk een bijdrage levert aan maatschappelijke en politieke doelstellingen. Tegelijkertijd is het recht niet louter instrumenteel aan die doelstellingen, maar biedt het daarvoor ook een toetssteen. Het recht zal tegen deze achtergrond steeds opnieuw moeten worden ontdekt en beschreven en zich waar nodig moeten ontwikkelen om haar maatschappelijke rol te kunnen blijven vervullen. Dit stelt eisen aan wetgever en rechterlijke macht, maar ook aan de wetenschap.

Het ZIFO stelt die maatschappelijke rol van het recht centraal alsook de vraag in welke richting het recht zich zou dienen te ontwikkelen, in de overtuiging dat hiervoor niet alleen een taak ligt bij de wetgever, de politiek en, in mindere mate, bij de rechter, maar nadrukkelijk ook bij de rechtswetenschap. Het ZIFO zal zich hierbij primair richten op concrete dilemma's met een direct belang voor de praktijk en de juridische vraagstukken waarmee wetgever, politiek, rechter en rechtsbeoefenaar zich geconfronteerd zien.


empty2. Organisatie

2.1  Algemeen

Het instituut wordt geleid door de hoogleraren Huizink, Raaijmakers, Van der Ploeg, Van Veen en Verdam. Het beschikt verder over een secretariaat dat zorg draagt voor de dagelijkse organisatorische ondersteuning.

Het ZIFO heeft onder meer als doelstelling het genereren van hoogwaardig en maatschappelijk relevant onderzoek. In dit kader past het streven naar samenwerking met advocatenkantoren, bedrijven en andere organisaties die een belangrijke rol spelen in de rechtsbeoefening en -ontwikkeling van het financieel recht en ondernemingsrecht waarvan een belangrijk deel in de directe omgeving van de VU is gevestigd. Het ZIFO beoogt dan ook een samenwerking te vormen met die kantoren, bedrijven en organisaties ter bevordering van onderzoek en debat. Het beoogt daarmee tevens een platform te zijn waar de verschillende participanten aan het proces van rechtsontwikkeling op het terrein van het ondernemingsrecht elkaar treffen voor reflectie en discussie.

Het instituut heeft een Advisory Board en een Board of Participants. De Advisory Board adviseert over de positionering van het ZIFO, de kwaliteit van zijn output en de aansluiting daarvan op het mission statement van het ZIFO. De Board of Participants fungeert als denktank en sparring partner van de instituutleiding. Hij adviseert over te behandelen onderwerpen, de activiteiten van het ZIFO en de algemene gang van zaken. Als leden van de Board of Participants worden aangezocht vertegenwoordigers van de deelnemende kantoren, bedrijven en organisaties. 
 
2.2 Financiële bijdragen deelnemende organisaties

Participerende organisaties worden gevraagd een financiële bijdrage te leveren aan de instandhouding van het instituut en haar activiteiten. Het streven is de bijdrage beperkt te houden.

Additioneel wordt per deelnemende organisatie de mogelijkheid geboden om op individuele basis te participeren in de financiering van promotie-onderzoek aan de VU, onder begeleiding van een of meer hoogleraren verbonden aan de VU. De modaliteiten daarvan worden per geval in onderling overleg vastgelegd.

Medewerkers van de participerende organisaties die als Fellow aan het instituut zijn verbonden kunnen voorts onder begeleiding van een of meer aan het ZIFO verbonden hoogleraren een proefschrift of andere wetenschappelijke publicatie voorbereiden.

2.3 Participatie in wetenschappelijke activiteiten

Personen die zijn verbonden aan deelnemende organisaties en die beschikken over wetenschappelijke ambitie en kwaliteiten, wordt de gelegenheid geboden actief te participeren in de wetenschappelijke activiteiten van ZIFO. Voorts kunnen zij worden uitgenodigd als Fellow aan het instituut te worden verbonden. Ook anderen die een bijdrage kunnen leveren aan het debat of het te verrichten onderzoek kunnen hiertoe door het ZIFO worden uitgenodigd.

De participatie bestaat uit het bijwonen van de onderzoeksmiddagen en seminars. Op verzoek van de leiding van het instituut, kan een deelnemer worden benaderd voor een lezing of referaat op een onderzoeksbijeenkomst of seminar en het schrijven van een daarmee verband houdende wetenschappelijke publicatie, of voor bijvoorbeeld het leveren van een bijdrage aan het tot stand brengen van een onderzoeksrapport.


empty3. Activiteiten

Het ZIFO zal de volgende activiteiten ontplooien:
  • 2 tot 3 periodieke onderzoeksbijeenkomsten per jaar;
  • Een jaarlijks seminar, te houden in het voorjaar; 
  • Ontwikkelen van onderzoeksvoorstellen; 
  • Uitvoeren van onderzoek, ook in opdracht van of samenwerking met derden; 
  • Begeleiden van (buiten-)promovendi.
Onderzoeksoutput:
  • Publicaties in vorm van artikelen, cahiers of papers;
  • Boekenreeks.

De onderzoeksbijeenkomsten en seminars
De onderzoeksbijeenkomsten en seminars worden indien mogelijk zodanig opgezet dat de presentaties geschikt zijn om in boek- of cahier vorm te worden uitgegeven in de ZIFO boekenreeks. De publicaties moeten snel na de gehouden bijeenkomst beschikbaar zijn. De planning van thema’s en onderwerpen en selectie van sprekers/auteurs moet hierop worden afgestemd.

Onderzoeksmiddagen hebben een interactief karakter en worden georganiseerd op de VU. De deelnemende kantoren, bedrijven en organisaties mogen elk twee á drie medewerkers afvaardigen. Daarnaast kunnen voor onderzoeksmiddagen ook worden uitgenodigd VU-docenten en onderzoekers ondernemingsrecht en financieel recht, leden van het curatorium van de VULA leergang Fusie en Overname en getalenteerde studenten en afgestudeerden van de Zuidas Master en VULA leergang M&A, law, finance, skills.

Afhankelijk van het te behandelen onderwerp kunnen ook anderen worden uitgenodigd een bijeenkomst bij te wonen. Bij behandeling van bijvoorbeeld wetsvoorstellen kan de lijst worden uitgebreid met bijvoorbeeld:
  • Leden van de Vaste Commissie voor Justitie 
  • Raadsadviseurs en wetgevingsambtenaren 
  • Vertegenwoordigers van belangenorganisaties

Ontwikkelen onderzoeksvoorstellen
Een van de synergievoordelen die door samenwerking in instituutsvorm tot de mogelijkheden behoort, is het gezamenlijk ontwikkelen van onderzoeksvoorstellen. De structurering en planning hiervan moeten nog verder worden uitgewerkt.

Daarnaast zijn er mogelijkheden om door middel van brainstormsessies ideeën voor promotieonderzoek te genereren. Hier kan behoefte aan bestaan in het geval dat een kantoor/bedrijf aangeeft een promotieplaats te willen financieren en het onderwerp en de opzet van het onderzoek verder moet worden uitgewerkt.


empty4. Fellows


Het ZIFO heeft de ambitie om getalenteerde en enthousiaste mensen met wetenschappelijke belangstelling die een bijdrage willen leveren aan de doelstellingen van het instituut als Fellow aan zich te verbinden.

Het verrichten van (promotie)onderzoek door een Fellow kan worden gefaciliteerd in de vorm van een formele aanstelling - 0,01 als onderzoeker of op basis van een detacheringsarrangement - of een gastvrijheidsverlening door de faculteit Rechtsgeleerdheid van de VU.


empty5. Inbedding in het facultaire onderzoek aan de VU

Het onderzoek van het ZIFO wordt uitgevoerd binnen het facultaire onderzoeksprogramma ‘Publieke en private belangen in balans’, meer in het bijzonder Deelprogramma 3, ‘Balans via regulering van private markten’. De nadruk zal hierbij liggen op de onderzoekslijnen betreffende de ‘juridische aspecten van financiële dienstverlening’ en ‘vestigingsklimaat voor ondernemingen’. Het onderzoek zal voor een deel ook plaatsvinden in Deelprogramma 2, ‘Balans via regulering en organisatie van de semi-publieke sfeer’.