Publicaties

ZIFO Reeks

In de ZIFO-reeks worden publicaties opgenomen die de neerslag vormen van de debatmiddagen, congressen en andere onderzoeksactiviteiten van het ZIFO.

Publicaties ZIFO reeks

Recente pubicaties

 • S.H.M.A. Dumoulin Artikel Ondernemingsrecht over de nieuwe Nederlandse Corporate Governance Code (verschenen juli 2016)   
 • S.H.M.A. Dumoulin Artikel Ondernemingsrecht over Executive Committees (te verschijnen aflevering 8, 2017)
 • W.J.M. van Veen: Ontwikkelingen jurisprudentie Hoge Raad ondernemingsrecht, WPNR 2016(7102), p. 265-282;
 • W.J.M. van Veen: Opnieuw: contractuele ontslagregelingen, doorwerking en het belang van de vennootschap, WPNR 2016(7089), 20-23
 • W.J.M. van Veen: Nogmaals (omgekeerde) rolluikfusies, WPNR 2016 (7116), p. 602-605
 • W.J.M. van Veen:Dutch trusts and trust-like arrangements, European Review of Private Law, European Review of Private Law 6-2016, p. 973–994 2016, Kluwer Law International (met H.M.C. Duin)
 • W.J.M. van Veen:La fundación en el Derecho holandés, in: Santiago Muňoz Machado/ José Luis Piňar Maňas (red.), Anuario de derecho de fundaciones, Madrid: ISSN 2172-6051
 •  G.T.M.J. Raaijmakers - De president-commissaris als mediator? (met P.D. Olden), Tijdschrift voor Ondernemingsrecht 2016, p. 21-27
 • G.T.M.J. Raaijmakers -   Corporate Governance Country report for the Netherlands (Chapter 21), in: The Corporate Governance Review, 5e editie (met J. Beckers, Red. W.J.L. Calkoen), Londen 2015, p. 280-305
 • G.T.M.J. Raaijmakers - Tegenstrijdig belang na de invoering van de Wet Bestuur & Toezicht, in: Ik ben niet overtuigd, opstellen aangeboden aan Mr. P. Ingelse, Nijmegen 2015, p. 359-370
 • G.T.M.J. Raaijmakers -  The Governance van compliance, in: The (a)ware; NGB-bundel (met M.J.H. ten Kate), Den Haag 2015, p. 55-64
 • F.P.G. Pötgens e.a., ‘The Compatibility of Exit Tax Legislation Applicable to Corporate Taxpayers in France, Germany, Italy, The Netherlands, Portugal, Spain and The United Kingdom with the EU Freedom of Establishment – Part 3’, Intertax 2016, afl. 3, p. 247-265.
 • F.P.G. Pötgens e.a., ‘The Compatibility of Exit Tax Legislation Applicable to Corporate Taxpayers in France, Germany, Italy, The Netherlands, Portugal, Spain and The United Kingdom with the EU Freedom of Establishment – Part 2’, Intertax 2016, afl. 2, p. 163-179.
 • F.P.G. Pötgens & A.J.A. Stevens, ‘Het nieuwe belastingverdrag Nederland-Duitsland: een update’, MBB 2016/5, afl. 1, p. 29-46.
 • F.P.G. Pötgens e.a., ‘The Compatibility of Exit Tax Legislation Applicable to Corporate Taxpayers in France, Germany, Italy, The Netherlands, Portugal, Spain and The United Kingdom with the EU Freedom of Establishment – Part 1’, Intertax 2016, afl. 1, p. 40-62.
 • F.P.G. Pötgens & R.A. Bosman, ‘Het vermogenswinstartikel en het element “tijd” onder belastingverdragen’, WFR 2015/7117, p. 1238-1248.  
 • R.A. Wolf, Omzetbelasting en onroerende goed (Fed Fiscale Brochures, deel 0B), Deventer: Kluwer 2015.  
 • R.A. Wolf, ‘Prinsjesdag 2015: een schrale btw-oogst’, Taxence 2015.  
 • J. Gooijer, ‘Incidenteel fiscaal voordeel en terugwerkende kracht’, NTFR Beschouwingen 2015/24.  
 • J. Gooijer, ‘De BEPS-voorstellen en de invulling van belastingsoevereiniteit’, NTFR 2015/1672.  
 • R.A. Bosman, ‘Causality under Tax Treaties’, Intertax 2016/5, p. 392-398.  
 • R.A. Bosman, Other Income under Tax Treaties (diss. Amsterdam VU), Alphen aan den Rijn: Kluwer Law International 2015.  
 • R.A. Bosman & R. Theuns, ‘Hof van Justitie geeft nadere invulling aan ‘Schumacker’-criterium’, Fiscoloog Internationaal 2015/382, p. 5-8.  
 • R.A. Bosman, ‘Other Income under Tax Treaties’, NTFR Beschouwingen 2015/32.  
 • L.J.A. Pieterse, 'Boekbespreking' (bespreking van: F.H.G. Biemans, Afgezonderde particuliere vermogens. Onderzoek naar de rechtsfiguur afgezonderd particulier vermogen in het Nederlandse fiscale recht, Deventer: Kluwer 2015), WFR 2016/90, p. 604-609.  
 • L.J.A. Pieterse, 'Leren promoveren, lessen voor geschoolde arbeiders', WFR 2016/85, p. 566-571.  
 • L.J.A. Pieterse, 'Rechtspraak en literatuur' (Opinie), NTFR 2016/1008, p. 1-4.  
 • L.J.A. Pieterse, 'Belastingrechtspraak in cassatie, een eeuwfeest', WFR 2016/74, p. 401-407.  
 • L.J.A. Pieterse, 'Belastingrecht', Ars Aequi KwartaalSignaal 2016/138, p. 8008-8012.  
 • L.J.A. Pieterse, 'Tax planning, een bedenkelijke activiteit? Over BEPS, rulings en fiscale dienstverlening', WFR 2016/54, p. 367-371.  
 • L.J.A. Pieterse, 'Boekbespreking' (bespreking van: W.R. Kooiman, Uyt saecke des doots. Het belastbare feit van de erfbelasting begrepen, hervormd en toegepast, Den Haag: Sdu Uitgevers 2016), WFR 2016/7129, p. 142-149.  
 • L.J.A. Pieterse, 'Bouwkeet te Hansweert', Trema 2016/1, p. 28-31.  
 • L.J.A. Pieterse, 'Belastingrechtspraak in twee feitelijke instanties. Verslag van de 'Dag voor de belastingrechtspraak 2015', gehouden op vrijdag 27 november 2015, te Utrecht', WFR 2015/7125, p. 1552-1556.  
 • L.J.A. Pieterse, 'Belastingrecht', Ars Aequi KwartaalSignaal 137, 2015, p. 7943-7947.  
 • L.J.A. Pieterse, 'Boekbespreking' (bespreking van: H. Vording (red.), Tweehonderd jaar Rijksbelastingen, Den Haag: Sdu Uitgevers 2015), WFR 2015/1466, p. 1466-1472.  
 • L.J.A. Pieterse, 'Cassatie in belastingzaken, een terugblik. Een tijdsbeeld van de vroege fiscale cassatierechtspraak', WFR 2015/7119, p. 1312-1318.
 • M.C. de Graaf, 'Uitvergroot: Column - goed koopmansgebruik, reserves en codificeren', V-N 2015/57.0.
 • J.B. Huizink - Chapter 6 - Legal Persons en chapter 12 - Commercial Law, in: Introduction to Dutch law, Kluwer, 2016
 • J.B. Huizink - Boekbespreking A.J.S.M. Tervoort, Het Nederlandse personenvennootschapsrecht, Ondernemingsrecht 2016/21
 • J.B. Huizink - Losbl. rechtspersonen: bewerking art. 138 en 248 (2016)
 • J.B. Huizink - The times they are a changing, TvI 2015/49
 • J.B. Huizink - Faillissement van contractuele samenwerkingsvormen, WSNP periodiek 2015/24
 • J.B. Huizink - Boekbespreking M.B.F. Canisius en R.E.H. Canisius, Uitkeringen aan aandeelhouders in het nieuwe BV-recht, R.M. Themis 2015, p. 130 e.v.
 • J.B. Huizink - Nogmaals personenvennootschappen en faillissement, TvI 2015/28
 • J.B. Huizink - Boekbespreking P.J. Dortmond, Handboek voor de naamloze en besloten vennootschap, Ondernemingsrecht 2015/26
 • J.B. Huizink - Nadere gedachten over HR 20 december 2013, NJ 2014/222 (Favini), TvI 2015/9
 • W.J.M. van Veen - Ontwikkelingen jurisprudentie Hoge Raad ondernemingsrecht, WPNR 2016(7102), p. 265-282;
 • W.J.M. van Veen - Opnieuw: contractuele ontslagregelingen, doorwerking en het belang van de vennootschap, WPNR 2016(7089), 20-23;
 • W.J.M. van Veen - Vennootschapsrechtelijke doorwerking, bestuursautonomie en bestuurstaak bij Joint Ventures na Cancun: what’s new?, in: Autonomie van het bestuur en haar grenzen voor en na de Cancun uitspraak, ZIFO-reeks nr. 16, Deventer, Kluwer 2015, p. 49-66;
 • A.F. Verdam  - Wetsvoorstel Huis voor klokkenluiders: van melding aan Huis, naar melding aan toezichthouders; Tijdschrift voor Arbeid & Onderneming, februari 2016, p. 3 ev;
 • A.F. Verdam - De Wet Huis voor klokkenluiders bezien vanuit de werkgever en zijn organisatie; WPNR 2 april 2016/7101, p. 249 ev.
 • W.J.M. van Veen - De betekenis van de jaarrekening bij uitkeringen aan aandeelhouders en andere winstgerechtigden Bij de B.V., TvOB 2015/1, p. 19-25
 • W.J.M. van Veen - Boekbespreking: E.R. Roelofs, Grensoverschrijdende juridische splitsing van kapitaalvennootschappen, 637 + XXVI pp., diss. UU 2014, Serie vanwege het Van der Heijden Instituut, deel 122, WPNR 2015 (7052), p. 227- 233
 • W.J.M. van Veen - Grensoverschrijdende juridische fusies. De verschillende grondslagen, mogelijkheden en beperkingen, Serie Recht & Praktijk Ondernemingsrecht, ONR7, Deventer, Kluwer, 2015, met M.P. Bongard
 • W.J.M. van Veen - Over statutaire tag along, drag along en – executieregelingen, WPNR 2015(7053), 249-257
 • W.J.M. van Veen - Naschrift bij reactie op ‘Over statutaire tag along, drag along en – executieregelingen’, WPNR 2015 (7063), p. 451-453    
 • W.J.M. van Veen - Het faillissement van de vof en haar vennoten: de Hoge Raad gaat ‛om’, TvOB 2015/2, p. 88-90
 • W.J.M. van Veen - Vennootschapsrechtelijke doorwerking, bestuursautonomie en bestuurstaak bij Joint Ventures na Cancun: what’s new?, in: Autonomie van het bestuur en haar grenzen voor en na de Cancun uitspraak, ZIFO-reeks nr. 16, Deventer, Kluwer 2015, p. 49-66
 • W.J.M. van Veen -  Supplement Hoofstuk V, Ontbinding en vereffening, par. 5.6, Faillissement, toepasselijk verklaring schuldsaneringsregeling natuurlijke personen en surseance van betaling van een maat of vennoot, In: W.J.M. van Veen (Ed.), Losbladig Handboek Personenassociaties.
 • H.M.C. Duin, ‘De strekking en de rechtsgevolgen van de erfrechtelijke vervallenverklaring’, Weekblad voor privaatrecht, notariaat en registratie 7050, p. 172-181.
 • J.B. Huizink - Contractuele samenwerkingsvormen in beroep en bedrijf, Kluwer, Deventer, 201
 • J.B. Huizink - Gescharrel met rechtspersonen, Vakmedianet, 2014
 • J.B. Huizink - Enkele vraagstukken rond art. 2:216 nader belicht, TvJ 2014/4, p.  99 e.v.
 • J.B. Huizink - Enkele opmerkingen over instemmingsrechten, O&F 2014/4
 • J.B. Huizink - Art. 2:216 en negatief eigen vermogen: de macht van de taal, TvJ 2014/3, p. 55 e.v.
 • J.B. Huizink - Nadere gedachten over Favini, TvI 2015/9, p. 55 e.v.
 • J.B. Huizink - Rechtspersonen losbl. commentaar op onder meer art. 2:9 en 2:138 en 2:248
 • J.B. Huizink - Arbeidsovereenkomst losbl. commentaar katern Bestuurders van rechtspersonen, met onder meer art. 135 (claw back)
 • W.J.M. van Veen, Rechtszekerheid en keuzes van de wetgever in het rechtspersonenrecht, ZIFO-reeks deel 13, Kluwer 2015, p. 51-73
 • W.J.M. van Veen, Statuten en inkoop van aandelen, JBN 2015(2) 9 (met E.M. Doelwijt)
 • W.J.M. van Veen, Hoofstuk IV, Voortzetting en opvolging. In: W.J.M. van Veen (Ed.), Losbladig Handboek Personenassociaties (met J.J.M. Grapperhaus) (pp. 4-1-4.3-30). Deventer: Kluwer
 • Wolf, R.A. (2014), Misbruik van recht en fraus legis; de grenzen verkend?, TREMA, november 2014.
 • Wolf, R.A. (2014), Bitcoin and EU VAT, International VAT Monitor, September/October 2014.
 • Wolf, R.A. (2014), Loyale samenwerking, btw en pensioenuitvoering, Opinie in NTFR 2014/1701.
 • Wolf R.A. (2014), Dutch Turnover Tax or EU VAT? On the Permeation of EU VAT rules in the Dutch Turnover Tax Practice. Intertax, 2014/8 & 9.
 • Wolf, R.A. (2014), Betalen; een hele prestatie?, NTFR Beschouwingen, 2014/7.
 • Wolf, R.A. (2014), Btw-fraude en EU-beginselen; recht zeker?, Tijdschrift Formeel Belastingrecht, 2014/01.
 • G.F. Boulogne (met D. Ledure & P. Dere), ‘Voorstel tot aanpassing van de Moeder-Dochterrichtlijn: Europese Commissie ten strijde tegen dubbele niet-belasting’, Internationale Fiscale Actualiteit 2014/01.
 • P. Iglesias-Rodríguez, The Accountability of Financial Regulators. A European and International Perspective, Alphen aan den Rijn: Kluwer Law International, 2014.
 • L.J.A. Pieterse, 'Scriptie (11): Stagnatie, een heet hangijzer' (Column), Forfaitair 2013/238, p. 31-32.
 • F.P.G. Pötgens, ‘Van een kiezende naar een kwalificerende buitenlandse belastingplichtige’, WFR 2013/7024, blz. 1348-1361.
 • L.J.A. Pieterse, 'Omzetbelasting of de almacht van het Europese recht', WFR 2013/7025, p. 1398-1401.
 • L.J.A. Pieterse, 'Boekbespreking' (bespreking van: C.A.T. Peters, The faltering legitimacy of international tax law, Tilburg: Tilburg University 2013),WFR 2013/7022, p. 1304-1308
 • G.F. Boulogne, 'A Proposal to Expand and Improve Article 6 of the EU Merger Directive', Intertax 2014/2, p. 70.
 • L.J.A. Pieterse, 'Vervreemding van een aanmerkelijk belang; een grensverkenning', NTFR Beschouwingen 2014/3, p. 16.
 • F.P.G. Pötgens, ‘The Relationship between the Netherlands Quasi-Fiscal Tax (Quasi-Payroll Tax) on Excessive Severance Payments and Tax Treaties’, European Taxation, 2014, nr. 4, blz. 143-150.
 • F.P.G. Pötgens (samen met W. Dijkstra), ‘Cross-Border Fiscal Unities and Tax Treaties: Nothing New under the Sun?’, Intertax 2014, nr. 2, blz. 92-105.
 • W.J.M. van Veen & P.M. van der Zanden, ‘Uitkeringen bij of leidend tot een negatief eigen vermogen van de BV: een verkenning’, Tijdschrift voor Ondernemingsbestuur 2014(1), p. 29.
 • W.J.M. van Veen, Grensoverschrijdende omzetting, -fusie en -splitsing: theorie en praktijk. In Grensoverschrijdende omzetting, -fusie en splitsing: vrijheid van vestiging, vennootschapsrecht en fiscaalrecht, ZIFO reeks, deel 10, pp. 11-49, Deventer: Kluwer.
 • W.J.M. van Veen, Supplement losbladig handboek rechtspersonen, juridische splitsing (bewerking art. 2:334b-334ii BW). Deventer: Kluwer.
 • W.J.M. van Veen, Supplement grensoverschrijdende fusies (nieuw). In: Losbladig Handboek Rechtspersonen. Deventer: Kluwer.
 • W.J.M. van Veen, Elektronisch deponeren fusie- en splitsingsdocumentatie. JBN. Juridische Berichten voor het Notariaat, 23(11), 13
 • A.F. Verdam, ‘De Wet versterking bestuur pensioenfondsen’, Weekblad voor privaatrecht, notariaat en registratie 6997, p. 1063.
 • A.F. Verdam, ‘Van collegiaal bestuur, bestuursbesluiten, aantastbaarheid en delegatie, en het besluit van een bestuurslid onder het nieuwe art 2:129a lid 3’Ondernemingsrecht 2013(14), p. 503.
 • A.F. Verdam, “DNB doet gewogen stemverhoudingen binnen het pensioenfonds in de ban”, WPNR, 8 maart 2014/7009
 • R.A. Wolf, ‘Mecsek-Gabona: The Final Step of the ECJ's Doctrine on Reliance on EU Law for Abusive or Fraudulent Ends in the Context of Intra-Community Transaction’, VAT Monitor 2013, p. 280-286.

ZIFO reeks

In de ZIFO-reeks worden publicaties opgenomen die de neerslag vormen van de debatmiddagen, congressen en andere onderzoeksactiviteiten van het ZIFO.

Gepubliceerd in de ZIFO-reeks