Grondrechten, regulering en de verantwoordelijke overheid

In dit onderzoeksprogramma staat de vraag centraal welke consequenties het verschuiven van taken van de overheid naar burgers heeft voor de rechtsstatelijke waarborgen die aan overheidsoptreden zijn verbonden. Op welke wijze worden grondrechten beschermd als publieke belangen door private partijen (bijvoorbeeld werkgevers en werknemers) zelf worden behartigd? Hoe wordt een te grote mate van rechtsongelijkheid voorkomen als niet langer de centrale overheid maar gemeenten de zorg dragen voor het sociale domein? Hoe is de democratische controle in een dergelijke nieuwe setting vorm te geven? Hoe werkt de individuele bescherming die mensenrechten bieden door in de wijze waarop de wetgever regels stelt?

In het onderzoeksprogramma werken juristen met diverse achtergronden samen. Onderzoekers op het terrein van mensenrechten, socialezekerheidsrecht, overheidsorganisatierecht, decentralisatie, wetgevingskwaliteit, rechtspersonenrecht en arbeidsrecht proberen samen deze nieuwe vragen te beantwoorden. De algemene thematiek leent zich bovendien bijzonder goed voor samenwerking met andere disciplines en voor maatschappelijke advisering.

Programmaleider: dr. K.M. (Karin) de Vries

Meer informatie 
· Deelnemers
· Contact