Promotiereglement

In het Promotiereglement van de Vrije Universiteit is officieel vastgelegd aan welke regels het promotietraject gebonden is. Dit reglement geldt voor iedereen die werkt aan promotieonderzoek dat aan de VU zal worden verdedigd. In het reglement is onder andere opgenomen:

-          welke stappen een promovendi moet zetten om toegelaten te worden tot het traject

-          aan welke opleidingseisen een promovendus moet voldoen

-          welke voorwaarden er zijn gesteld aan (het aantal) begeleiders

-          hoe de leescommissie wordt opgesteld

-          wat de eindtermen zijn om te promoveren

-          hoe het predicaat cum laude kan worden behaald

-          de procedure rondom dubbelpromoties en gezamenlijke promoties

Richtlijn Proefschrift

Het is aan de Faculteit der Rechtsgeleerdheid mogelijk om te promoveren op een wetenschappelijke monografie of op een bundeling van een aantal afzonderlijke artikelen. Voor beide geldt een richtlijn voor de omgang van maximaal 300 pp. (100.000 woorden) Voor promoveren op artikelen geldt daarnaast nog een aantal aanvullende eisen. Lees meer over deze eisen in de Richtlijn Proefschrift.