Incompany cursus Privacy in het arbeidsrecht

De problematiek van privacy op de werkvloer is sinds de opkomst van moderne communicatiemiddelen zoals email, internet en social media in een stroomversnelling geraakt. Met name sinds de invoering van de AVG leven in de (rechts)praktijk allerlei vragen over privacyrecht. Privacywetgeving stelt bijvoorbeeld grenzen aan opsporing door werkgevers, en het grondrecht op privacy en het recht op vrijheid van meningsuiting geven werknemers een zekere ruimte om zich in de privésfeer en ook in de digitale sfeer te uiten.

Doel van de cursus is een gedegen kennismaking met de AVG en aanverwante regels, en te leren wanneer en hoe ze toegepast moeten c.q. kunnen worden op de arbeidsrelatie. Na afloop van de cursus heeft de cursist overzicht over de opzet van de AVG, de verhouding tot de UAVG en het nationale arbeidsrecht, de belangrijkste adviezen op het gebied van het arbeidsrecht van de Autoriteit Persoonsgegevens en de belangrijkste jurisprudentie van Nederlandse rechters op dit terrein. De cursist kan zijn weg vinden in deze bronnen bij vragen van (MKB)werkgevers over de implementatie van de AVG in zijn onderneming, en het privacyaspect meewegen in een ontslagzaak.

Planning
12.15 - 12.30 Ontvangst
12.30 - 14.00 Inleiding: hoofdlijnen van de AVG
14.00 - 14.15 Pauze
14.15 - 15.45 Privacy en de onderneming
15.45 - 16.00 Pauze
16.00 - 17.00 Privacy en de werknemer

1. Inleiding: hoofdlijnen van de AVG
In het eerste inleidende deel staan de basisregels voor informatievergaring centraal. Wat zijn de belangrijkste regels uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming en de Uitvoeringsweg AVG? In hoeverre zijn de regels eenduidig toe te passen,  en in hoeverre bieden ze ruimte om zelf een afweging te maken? Wat zijn de sancties als een verwerker zich er niet aan houdt?

2. Privacy en de onderneming (compliance)
Tijdens het tweede deel worden deze regels in verband gebracht met de rol van de werkgever bij het respecteren van privacy in zijn onderneming. We besteden mede met behulp van de bespreking van casus, aandacht aan veel voorkomende vragen die in de praktijk van een werkgever kunnen opkomen. Welke regels moet de werkgever in acht nemen bij sollicitatie? In hoeverre mag de werkgever het gebruik van internet of social media tijdens en buiten werktijd verbieden of inhoudelijk reguleren? Mag de werkgever uitingen over zijn onderneming in de privésfeer of de digitale sfeer verbieden? Onder welke omstandigheden mag de werkgever gebruik maken van opsporingstechnieken zoals heimelijk cameratoezicht en particuliere recherche? Welke informatie mag de werkgever uitwisselen met de bedrijfsarts?

3. Privacy en de werknemer (rechtsbescherming)
Tijdens dit laatste deel is de vraag, welke bescherming de AVG en UAVG kunnen bieden aan de individuele werknemer. Mede met behulp van casus worden situaties uitgewerkt waarin de rechtspositie van de werknemer centraal staat.  In hoeverre kan hij (medische) keuringen of assessments weigeren met een beroep op de AVG? Wanneer en onder welke voorwaarden kan hij inzage of verwijdering vragen van gegevens in zijn personeelsdossier? Hoe kan een rechtshulpverlener de AVG gebruiken om inzage te krijgen in informatie van de werkgever? Wat is de invloed van onrechtmatig verkregen informatie op de afloop van een ontslagzaak?

Leerdoelen

Privacy-regels zoals de Wbp kunnen aanvullend of ondersteunend werken op het (bekende) arbeidsrecht. Doel van de cursus is een gedegen kennismaking met deze regels, en te leren wanneer en hoe ze toegepast moeten c.q. kunnen worden op de arbeidsrelatie, in het bijzonder in gerechtelijke procedures.

Docenten                 
Prof. mr. Willemijn Roozendaal, bijzonder hoogleraar socialezekerheidsrecht / universitair hoofddocent arbeidsrecht bij de Vrije Universiteit.
Omvang cursus
Omvang reguliere cursus: 3 uur.
Afhankelijk van uw wensen met betrekking tot de inhoud van de cursus in overleg te wijzigen.
Niveau
Verdieping: redelijke basiskennis en werkervaring in het arbeidsrecht noodzakelijk.
Didactische aanpak    Aan de hand van bestaande jurisprudentie oefenen deelnemers de toepassing van privacy recht. Welke kansen zijn in die jurisprudentie blijven liggen?
Deelnemersaantal   
Maximaal 25
Datum en locatie
In overleg. Afhankelijk van uw wensen kan de cursus zowel bij de VU als bij u op locatie worden aangeboden.


Meer informatie en contact

Wilt u tijdens de cursus ingaan op specifieke onderwerpen, of heeft u aanvullende leerdoelen? Deze cursus kan verder worden toegespitst op uw wensen. Of stel uw eigen programma samen op basis van een combinatie van cursussen. Bekijk hiervoor onze andere cursussen of onze expertisen op gebied van arbeidsrecht.
Voor meer informatie of een vrijblijvende offerte of advies kunt u contact opnemen met:
 
Ireen Schouten newIreen Schouten 
Opleidingscoördinator incompany 
E  i.schouten@vu.nl 
T 020 598 6255