Incompany cursus Noodweer en noodweerexces

In strafzaken waarin de verdachte wordt verweten geweld te hebben gebruikt, wordt door de verdediging geregeld een beroep gedaan op noodweer(exces). Het schema aan de hand waarvan een dergelijk beroep dient te worden beoordeeld, is neergelegd in artikel 41 Sr en heeft de laatste twee decennia behoorlijk veel aandacht gekregen in de rechtspraak van de Hoge Raad. Daarmee lijken de zogenoemde noodweervereisten in vergaande mate uitgekristalliseerd.

Niettemin komt uit de feitenrechtspraak naar voren dat het niet altijd eenvoudig is een beslissing op het verweer op een juridisch zuivere en tevens voor partijen overtuigende wijze te motiveren. En hoewel de Hoge Raad de feitenrechter doorgaans tamelijk veel ruimte geeft bij de vaststelling van de feiten, volgt uit zijn rechtspraak eveneens dat de motivering van de beslissing op het verweer aan aanzienlijk strengere eisen wordt onderworpen. Inzicht in de wijze waarop de noodweervereisten naar geldend recht worden uitgelegd en hoe deze zich tot elkaar verhouden, is voor een strafrechter dan ook essentieel.

En juist hier liggen kansen voor de verdediging en het openbaar ministerie. De vraag of een beslissing op het verweer van voldoende motivering is voorzien, hangt immers sterk af van de wijze waarop het verweer (in feitelijke aanleg) is ingekleed en de mate waarin de officier zijn of haar standpunt met argumenten heeft gestaafd. Een mager onderbouwd verweer of standpunt wordt al snel toereikend gemotiveerd verworpen geacht. In de cursus worden de verschillende noodweervereisten aan de hand van de laatste stand van zaken in de rechtspraak uiteengezet en geproblematiseerd.

Leerdoelen
Aan het einde van deze cursus kunnen de deelnemers de ontwikkeling en stand van zaken met betrekking tot de vereisten voor een geslaagd beroep op noodweer en noodweerexces problematiseren en beter doorgronden. Aan de hand daarvan kunnen zij in hun dagelijkse praktijk noodweerverweren dan wel beslissingen daaromtrent beter onderbouwen.

Docenten                
mr. Robert Jansen, docent/onderzoeker strafrecht aan de Vrije Universiteit Amsterdam
Omvang cursus
2 college-uren
Niveau
Verdiepingscursus: basiskennis en enige juridische ervaring noodzakelijk
Didactische aanpak In de cursus wordt aangevangen met een bespreking van de noodweervereisten, met de nadruk op (recente) rechtspraak van de Hoge Raad. Telkens worden de in de betreffende zaken vastgestelde feiten besproken, nu de rechtspraak over noodweer met name op waarde kan worden geschat in het licht van de casuïstiek. Eveneens zal aandacht worden besteed aan de hierover verschenen literatuur, in het bijzonder aan het daarin bestaande verschil van inzicht met betrekking tot de voorwaarden uit artikel 41 Sr. Doordat deelnemers voorbeelden uit de praktijk kunnen aandragen die zullen worden besproken, worden zij voorts actief betrokken bij de inhoud van de cursus.
Deelnemersaantal  
Geen maximum
Datum en locatie
In overleg. Afhankelijk van uw wensen kan de cursus zowel bij de VU als bij u op locatie worden aangeboden.


Meer informatie en contact

Wilt u tijdens de cursus ingaan op specifieke onderwerpen, of heeft u aanvullende leerdoelen? Deze cursus kan verder worden toegespitst op uw wensen. Of stel uw eigen programma samen op basis van een combinatie van cursussen. Bekijk hiervoor onze andere cursussen of onze expertisen op gebied van straf(proces)recht.
Voor meer informatie of een vrijblijvende offerte of advies kunt u contact opnemen met:

Ireen Schouten
Projectleider incompany cursussen
E  i.schouten@vu.nl
T 020 598 6255