Leergang Aanbestedingsrecht voor inkopers

Banner aanbestedingsrecht voor inkopers

In dit overzicht ziet u welk thema in welk college aan bod komt. Zo krijgt u een goed beeld van de onderwerpen waarmee u aan de slag gaat.
Wijzigingen voor de leergang die start in 2020 voorbehouden.

College 1
Inleiding: wat is aanbesteden, waarom is het gereguleerd en welke regels zijn er?

 • Wat is ‘aanbesteden’?
 • Hoe verloopt een aanbestedingsproces en welke belangen zijn in het geding?
 • Uit welke internationale, Europese en nationale bronnen vloeien aanbestedingsrechtelijke regels voort?
 • Wat is de juridische status van die regels?
 • Welke regels zijn in welke gevallen bindend?

College 2
Wie zijn aanbestedingsplichtig?

 • Welke entititeiten moeten op grond van de regulering in beginsel aanbesteden?
 • Welke criteria gelden om vast te stellen of een bepaalde entiteit aanbestedingsplichtig is?
 • Hoe moeten deze criteria op concrete casus worden toegepast?

College 3
Welke opdrachten moeten worden aanbesteed?

 • Welke criteria gelden om vast te stellen of een aanbestedingsplichtige entiteit verplicht is om een opdracht aan te besteden?
 • Hoe moeten deze criteria worden toegepast op concrete casus?

College 4
Hoe moet de opdracht (technisch) worden gespecificeerd en bekendgemaakt?

 • Aan welke juridische randvoorwaarden moet de aanbesteder voldoen om de eisen van de opdrachtspecificatie rechtmatig te formuleren?
 • Hoe moet de gespecificeerde opdracht vervolgens worden bekendgemaakt?
College 5
Welke typen aanbestedingsprocedures kunnen in welke gevallen worden toegepast?
 • Wanneer mag een aanbesteder een opdracht aanbesteden via een openbare procedure, een niet-openbare procedure, een mededingingsprocedure met onderhandeling (al dan niet met voorafgaande bekendmaking), een concurrentiële dialoog of een meervoudig onderhandse procedure?

Hoe moet de opdracht (technisch) worden gespecificeerd en bekendgemaakt?

 • Aan welke juridische randvoorwaarden moet de aanbesteder voldoen om de eisen van de opdrachtspecificatie rechtmatig te formuleren?
 • Hoe moet de gespecificeerde opdracht vervolgens worden bekendgemaakt?

College 6
Formulering en toepassing van uitsluitingsgronden

 • Aan welke randvoorwaarden moet de aanbesteder voldoen om dwingende en facultatieve uitsluitingsgronden rechtmatig te formuleren en toe te passen op gegadigden die zich aanmelden?
 • Hoe zijn deze randvoorwaarden in de jurisprudentie nader uitgewerkt en hoe moeten zij in concrete casus worden toegepast?

College 7
Formulering en toepassing van geschiktheidseisen en selectiecriteria

 • Aan welke randvoorwaarden moet de aanbesteder voldoen om kwalitatieve geschiktheidseisen en eventuele (nadere) selectiecriteria rechtmatig te formuleren en toe te passen op de gegadigden?
 • Hoe zijn deze randvoorwaarden en eisen in de jurisprudentie nader uitgewerkt en hoe moeten zij in concrete casus worden toegepast?

College 8
Formulering van gunningscriteria

 • Aan welke randvoorwaarden moet de aanbesteder voldoen om de gunningscriteria rechtmatig te formuleren?
 • Hoe zijn deze randvoorwaarden in de jurisprudentie nader uitgewerkt en hoe moeten zij in concrete casus worden toegepast?

College 9
Toepassing van gunningscriteria

 • Aan welke randvoorwaarden moet de aanbesteder voldoen om de gunningscriteria rechtmatig toe te passen op de ontvangen inschrijvingen?
 • Hoe zijn deze randvoorwaarden in de jurisprudentie nader uitgewerkt en hoe moeten zij in concrete casus worden toegepast?

College 10
Rechtsbescherming van gegadigden en inschrijvers tegen beslissingen die de aanbesteder neemt vóór en tijdens het aanbestedingsproces

 • Wat kan een gegadigde of inschrijver juridisch ondernemen als een aanbesteder zijn verplichtingen niet naleeft?
 • Welke acties kunnen er bij een rechter worden ingesteld?
 • Welke rol kan de Commissie van Aanbestedingsexperts spelen bij de behandeling van klachten in aanbestedingsprocedures?

Examen
De leergang wordt afgesloten met een examen.

<< Terug naar Leergang Aanbestedingsrecht voor inkopers