Aanbestedingsrecht voor juristen

Banner leergang aanbestedingsrecht voor juristen

Programma-omschrijving

<< Terug naar de hoofdpagina van de leergang Aanbestedingsrecht voor juristen

COLLEGE 1
Inleiding: bronnen van internationaal, Europees en nationaal aanbestedingsrecht
• Wat is ‘aanbesteden’?
• Hoe verloopt een aanbestedingsproces en welke belangen zijn in het geding?
• Uit welke internationale, Europese en internationale bronnen vloeien aanbestedingsrechtelijke regels voort?
• Hoe verhouden deze bronnen zich tot elkaar?
• Wat is de juridische status van de verschillende bronnen?
• Welke regels zijn in welke gevallen bindend?

COLLEGE 2
Wie zijn aanbestedingsplichtig?
• Welke entiteiten moeten op grond van de wet- en regelgeving in beginsel aanbesteden?
• Welke criteria gelden om vast te stellen of een bepaalde entiteit aanbestedingsplichtig is?
• Hoe zijn deze criteria in de jurisprudentie nader verduidelijkt en hoe moeten zij in concrete casus worden toegepast?

COLLEGE 3
Welke opdrachten moeten worden aanbesteed?
• Welke criteria gelden om vast te stellen of een aanbestedingsplichtige entiteit verplicht is om een opdracht aan te besteden?
• Hoe zijn deze criteria in de jurisprudentie nader verduidelijkt en hoe moeten zij in concrete casus worden toegepast?

COLLEGE 4
Hoe moet de opdracht (technisch) worden gespecificeerd en bekendgemaakt?
• Aan welke juridische randvoorwaarden moet de aanbesteder voldoen om de eisen van de opdrachtspecificatie rechtmatig te formuleren?
• Hoe moet de gespecificeerde opdracht vervolgens worden bekendgemaakt?
• Hoe zijn deze randvoorwaarden en eisen in de jurisprudentie nader uitgewerkt en hoe moeten zij in concrete casus worden toegepast?

COLLEGE 5
Welke aanbestedingsprocedures mogen worden toegepast?
• Wanneer mag een aanbesteder een opdracht aanbesteden via een openbare procedure, een niet-openbare procedure, een mededingsprocedure met onderhandeling (al dan niet met voorafgaande bekendmaking), een concurrentiële dialoog of een meervoudig onderhandse procedure?
• Hoe zijn deze toepassingsmodaliteiten in de jurisprudentie nader uitgewerkt en hoe moeten zij in concrete casus worden toegepast?

COLLEGE 6
Formulering en toepassing van uitsluitingsgronden
• Aan welke randvoorwaarden moet de aanbesteder voldoen om dwingende en facultatieve uitsluitingsgronden rechtmatig te formuleren en toe te passen op gegadigden die zich aanmelden?
• Hoe zijn deze randvoorwaarden in de jurisprudentie nader uitgewerkt en hoe moeten zij in concrete casus worden toegepast

COLLEGE 7
Formulering en toepassing van geschiktheidseisen en selectiecriteria
• Aan welke randvoorwaarden moet de aanbesteder voldoen
om kwalitatieve geschiktheidseisen en eventuele (nadere)
selectiecriteria rechtmatig te formuleren en toe te passen op
de gegadigden?
• Hoe zijn deze randvoorwaarden en eisen in de jurisprudentie
nader uitgewerkt en hoe moeten zij in concrete casus worden
toegepast?

COLLEGE 8
Formulering en toepassing van gunningscriteria (deel 1)
• Aan welke randvoorwaarden moet de aanbesteder voldoen om de gunningscriteria rechtmatig te formuleren en toe te passen op de ontvangen inschrijvingen (met focus op: definitie van gunningscriteria; onderscheid tussen gunningscriteria en
subgunningscriteria; de (beperkte) keuzevrijheid ten aanzien van te hanteren gunningscriteria; beoordelingssystematieken)?
• Hoe zijn deze randvoorwaarden in de jurisprudentie nader uitgewerkt en hoe moeten zij in concrete casus worden toegepast?

COLLEGE 9
Formulering en toepassing van gunningscriteria (deel 2)
• Aan welke randvoorwaarden moet de aanbesteder voldoen om de gunningscriteria rechtmatig te formuleren en toe te passen op de ontvangen inschrijvingen (met focus op: milieu en sociale gunningscriteria, selectieve gunningscriteria en
motiveringsverplichtingen)?
• Hoe zijn deze randvoorwaarden in de jurisprudentie nader uitgewerkt en hoe moeten zij in concrete casus worden toegepast?

COLLEGE 10
Informatie uitwisselen, communicatie en onderhandelen tijdens het aanbestedingsproces: wat mag en wat moet?
• Binnen welke randvoorwaarden mag een aanbesteder bilateraal en multilateraal communiceren, informatie uitwisselen en onderhandelen met de (potentiële) deelnemers aan een aanbestedingsprocedure?
• Hoe zijn deze randvoorwaarden en eisen in de jurisprudentie nader uitgewerkt en hoe moeten zij in concrete casus worden toegepast?

COLLEGE 11
Rechtsbescherming van gegadigden en inschrijvers tegen beslissingen die de aanbesteder neemt vóór en tijdens het aanbestedingsproces.
• Welke rechtsmiddelen kan een gegadigde of inschrijver instellen als een aanbesteder zijn verplichtingen op grond van het gereguleerde aanbestedingsrecht niet naleeft?
• Hoe zijn deze mogelijkheden in de jurisprudentie nader uitgewerkt en hoe moeten zij in concrete casus worden toegepast?
• Welke rol kan de Commissie van Aanbestedingsexperts spelen bij de behandeling van klachten in aanbestedingsprocedures?

COLLEGE 12
Capita selecta: aanbesteding, mededinging en staatssteun
• Hoe verhouden zich het aanbestedingsrecht, het mededingingsrecht en het staatssteunrecht tot elkaar?

COLLEGE 13
Capita selecta: wisselwerking tussen rechtmatig en doelmatig aanbesteden
• In hoeverre verplicht de wet- en regelgeving aanbesteders om bij de voorbereiding, inrichting en afwikkeling van hun inkoop- en aanbestedingsprocessen mede te ‘sturen’ op andere doelstellingen dan het in acht nemen van de beginselen
van aanbestedingsrecht?

COLLEGE 14
Capita selecta: wisselwerking tussen het aanbestedingsrecht en het verbintenissenrecht
• Hoe verhouden zich het gereguleerde aanbestedingsrecht, de pre-contractuele maatstaven van redelijkheid en billijkheid en het contractenrecht zich tot elkaar als mogelijke bronnen van verbintenissen die voor een aanbesteder en een deelnemer
aan een aanbestedingsprocedure kunnen ontstaan, zowel tijdens de aanbesteding als tijdens de uitvoering van de daarmee tot stand gebrachte overeenkomst?

EXAMEN
• Casus met vragen uitwerken.
• Academic paper schrijven.

<< Terug naar de hoofdpagina van de leergang Aanbestedingsrecht voor juristen