Leergang Intellectueel-eigendomsrecht

Programma-omschrijving

Tijdens de verschillende colleges wordt systematisch het juridisch kader voor individuele vormen van de verschillende intellectuele-eigendomsrechten besproken:
• de basiseisen voor rechtsverkrijging;
• de ter beschikking staande exclusieve rechten;
• ruimte voor vrij gebruik op basis van beperkingen van de rechten;
• exploitatie op basis van overdracht en licenties;
• handhavingsmogelijkheden.

Wijzigingen voorbehouden.

College 1 - deel 1

Algemene inleiding
Welke verschillende vormen van intellectuele-eigendomsrechten kennen wij? Welke doelstellingen liggen ten grondslag aan de bescherming van deze rechten? Welke nationale, Europese en internationale wetgeving is relevant? Hoe worden intellectuele-eigendomsrechten in de praktijk verkregen en gebruikt? Welke combinaties van rechten zijn mogelijk? Staat naast specifieke bescherming van intellectuele-eigendomsrechten ook bescherming op basis van het gemene recht ter beschikking?
• Vormen van intellectueel eigendom
• Ratio van bescherming
• Relevante wetgeving
• Verkrijging en strategisch gebruik
• Bescherming tegen slaafse nabootsing

College 1 - deel 2

Auteursrecht I
Welke intellectuele creaties genieten bescherming op basis van het auteursrecht? Wat is de beschermingstermijn en waarom is geen inschrijving nodig? Wie is de primaire verkrijger van het auteursrecht? Welke exploitatierechten heeft de auteursrechthebbende?
• Het werkbegrip
• Beschermingsduur
• (Fictief) makerschap
• Verveelvoudigings- en openbaarmakingsrechten

College 2

Auteursrecht II
Hoe kan de maker voor naamsvermelding zorgen en de wijziging/verminking van zijn werk tegengaan? Welke gebruikshandelingen zijn ook zonder toestemming van de rechthebbende toegestaan? Hoe wordt het auteursrecht overgedragen? Wat is nodig voor de verlening van een licentie? Welke bijzondere regels moeten in acht worden genomen bij het sluiten van een exploitatieovereenkomst met de maker?
• Persoonlijkheidsrechten
• Beperkingen van het auteursrecht
• Overdracht en licenties
• Auteurscontractenrecht

College 3 - deel 1

Databankenrecht
Welke databanken genieten bescherming op basis van het auteursrecht en het specifieke sui generis databankenrecht? Wat is de beschermingstermijn? Wie is de primaire verkrijger van het databankenrecht? Wat is de strekking van het recht?
• Het databankbegrip
• Auteursrechtelijke bescherming en sui generis bescherming
• Bescherming tegen de overname van substantiële en nietsubstantiële delen

College 3 - deel 2

Portretrecht
Betreft het portretrecht slechts het gelaat van een persoon? Welke privacybelangen en commerciële belangen genieten bescherming? Hoe wordt een evenwicht bereikt tussen het portretrecht enerzijds en de pers- en informatievrijheid anderzijds?
• Portretbegrip
• Privacybescherming
• Bescherming van verzilverbare populariteit
• Belangenafweging

College 4

Octrooirecht
Welke technische oplossingen genieten bescherming op basis van het octrooirecht? Wat is de beschermingstermijn? Hoe verloopt de inschrijvingsprocedure? Wat is het verschil tussen een nationaal en een Europees octrooi? Wat is een octrooi met unitair effect? Welke vindingen zijn uitgesloten van octrooirechtelijke bescherming?
• Nieuwheid, inventiviteit en toepassing op het gebied van de nijverheid
• Inschrijvingsprocedure
• Europees octrooi met unitair effect
• Software- en biotechoctrooien Wat is de juiste uitleg van octrooiconclusies?

Welke exclusieve rechten heeft de octrooihouder? Welke gebruikshandelingen zijn toegestaan zonder de toestemming van de octrooihouder? Waarom is een verlenging van de beschermingsperiode mogelijk ten aanzien van medicijnen?
• Interpretatie van octrooiconclusies en equivalentieleer
• Directe en indirecte inbreuk
• Beperkingen van het octrooirecht
• Aanvullend beschermingscertificaat

College 5 - deel 1

Bescherming bedrijfsgeheimen
Welke beschermingsmogelijkheden biedt de nieuwe Richtlijn bescherming bedrijfsgeheimen van 8 juni 2016? Wat zijn de beschermingsvoorwaarden? In welke gevallen is het raadzaam deze route te bewandelen en af te zien van het aanvragen van een octrooi? Welke arbeidsrechtelijke afspraken zijn noodzakelijk om tot een sterke bescherming van bedrijfsgeheimen te komen?
• Geheimhouding en handelswaarde
• Rechtmatige en onrechtmatige verkrijging
• Persvrijheid en klokkenluiderprivilege
• Afspraken met werknemers
• Vertrouwelijkheid tijdens inbreukprocedures
• Wisselwerking met octrooirechtelijke bescherming

College 5 - deel 2

Handelsnaamrecht
Wat is het verschil tussen een merk en een handelsnaam? Is voor het verwerven van handelsnaamrechten een inschrijving noodzakelijk? Welke omvang hebben handelsnaamrechten?  Kan de houder van een oudere handelsnaam het gebruik van een jonger merk verbieden?
• Begrip handelsnaam
• Rechtsverkrijging door gebruik
• Inbreuk afhankelijk van territorium en branche
• Relatie tussen handelsnaam- en merkrechten


College 6

Merkenrecht
Welke tekens genieten bescherming op basis van het merkenrecht? Waarom kan merkenrechtelijke bescherming oneindig worden verlengd? Hoe verloopt de inschrijvingsprocedure? Wat is het verschil tussen een Benelux en een Europees merk? Welke tekens zijn uitgesloten van merkenrechtelijke bescherming? Waarom is normaal gebruik nodig om het verlies van merkrechten te voorkomen?
• Onderscheidend vermogen, duidelijke en nauwkeurige  voorstelling in het register
• Inschrijvingprocedure
• Absolute en relatieve weigeringsgronden
• Functionaliteit en Freihaltebedürfnis
• Normaal gebruik

Welke exclusieve rechten heeft de merkhouder? Waarom biedt het merkenrecht ruimere bescherming voor bekende merken? Welke gebruikshandelingen zijn toegestaan zonder de toe-stemming van de merkhouder?
• Functieleer
• Merkgebruik in vergelijkende reclame en op internet
• Bescherming tegen verwarring
• Bescherming tegen verwatering
• Beperkingen van het merkenrecht

College 7 - deel 1

Modellenrecht
Welke productvormgeving geniet bescherming op basis van het modellenrecht? Wat is de beschermingstermijn? Hoe verloopt de inschrijvingsprocedure? Over welke exclusieve rechten beschikt de rechthebbende? Is de cumulatie van modelrechten en andere intellectuele-eigendomsrechten mogelijk en zinvol?
• Nieuwheid en eigen karakter
• Must-fit en must-match
• Inschrijvingsprocedure
• Scope van exclusieve rechten
• Samenloop met auteursrecht, merkenrecht en bescherming tegen slaafse nabootsing

College 7 - deel 2

Handhaving van IE-rechten
Welke handhavingsinstrumenten staan ter beschikking? Hoe kan de houder van een intellectueel-eigendomsrecht bewijs-materiaal verkrijgen? Kan de rechthebbende internet tussen-personen dwingen om inbreukmakende online content te  filteren of te blokkeren? Hoe kan de rechthebbende de invoer van namaak voorkomen?
• Verbod, schadevergoeding, winstafdracht, vernietiging, opeisen als eigendom
• Bewijsbeslag
• Filteren en blokkeren van online content
• Douanemaatregelen

<< Terug naar de hoofdpagina Leergang Intellectuele-eigendomsrecht