Programma-omschrijving

In dit uitgebreide overzicht ziet u welk thema in elk college behandeld wordt. Zo krijgt u een goed beeld van de onderwerpen waarmee u aan de slag gaat en ziet u dat het hele vennootschaps- en ondernemingsrecht aan bod komt.

College 1

Onderscheiden rechtsvormen en hun kenmerken, personenvennootschappen
Welke verschillende rechtsvormen kennen wij? Wat zijn de vooren nadelen van die rechtsvormen in de praktijk? In hoeverre zijn combinaties van die rechtsvormen relevant? Wat is - met name tegen de achtergrond van het geflexibiliseerde BV-recht - de betekenis van de personenvennootschappen maatschap, vennootschap onder firma en commanditaire vennootschap?

Onderwerpen
• Verschillende privaatrechtelijke rechtspersonen
• Relevante buitenlandse rechtsvormen
• Contractuele en institutionele opvatting
• Plaats van boek 2 BW en andere ondernemingsrechtelijke regelgeving
• Personenvennootschappen (besluitvorming, vertegenwoordiging, aansprakelijkheid, toe- en uittreding)

College 2

Organen en bevoegdheden
Op welke wijze zijn de kapitaalvennootschappen en vooral de BV’s ingericht? Hoe verhoudt de inrichtingsvrijheid zich tot dwingend recht? Wat kan men vrij regelen en wat niet? Welke verplichte en welke facultatieve organen kent het vennootschapsrecht? Wat is in dit verband de betekenis van de structuurregeling? Wat zijn de functies, taken en bevoegdheden van de verschillende vennootschapsorganen? Wat is in dat verband de betekenis van aandeelhoudersovereenkomsten? Wat zijn de belangrijkste ontwikkelingen op het terrein van corporate governance?

Onderwerpen
• Aandelen, rechtskarakter, verschillende soorten aandelen, certificaten van aandelen
• Algemene vergadering van aandeelhouders (bevoegdheden, rechten) en Vergadering van houders van aandelen van een bijzondere soort
• Bestuur, rechtsverhouding tot de vennootschap / DGA
• Raad van commissarissen
• One tier board
• Ondernemingsraad (advies en instemming)

College 3

Besluitvorming en vertegenwoordiging
Besluitvorming en vertegenwoordiging behoren tot de kernleerstukken van het vennootschaps- en ondernemingsrecht en geven steeds weer aanleiding tot vragen en problemen. Wat is het rechtskarakter van een besluit? Hoe is het gesteld met de relatie tussen besluitvorming enerzijds en vertegenwoordiging anderzijds? Hoe werkt de wettelijke regeling van toetsing van besluiten in de praktijk? Wat is bij vertegenwoordiging de betekenis van het handelsregister? Wat is de impact van de huidige tegenstrijdig belang regeling?

Onderwerpen
• Toetsing van besluiten
• Besluiten met externe werking
• Vertegenwoordiging volgens het richtlijnenstelsel
• Invloed van redelijkheid en billijkheid

College 4

Zorgvuldig vermogensbeheer
Het aan de rechtspersoonlijkheid verbonden voorrecht van exclusieve aansprakelijkheid kan worden misbruikt ten koste van de vennootschapscrediteuren. Welke mogelijkheden biedt het vennootschapsrecht om daar tegenop te komen? Wat is de invloed van het enkele jaren geleden geflexibiliseerde BV-recht? In hoeverre bieden bestuurdersaansprakelijkheid respectievelijk aansprakelijkheid in concernverhoudingen soelaas? Welke gevolgen heeft een faillissement van de vennootschap?

Onderwerpen
• Kapitaal- en vermogensbescherming (bijeenbrengen vermogen, uitkeringen, inkoop aandelen, kapitaalvermindering)
• Jaarrekening
• Bestuurdersaansprakelijkheid (intern, extern, faillissement)
• Doorbraak in concernverhoudingen
• 403-aansprakelijkheid

College 5

Geschillen
Geschilbeslechting is een belangrijk onderdeel van het vennootschaps- en ondernemingsrecht. Naast de in college 3 besproken toetsing van besluiten kent het rechtsgebied verschillende geschillenregelingen. Zoals de enquêteprocedure, de uitkoopprocedure en de geschillenregeling. Hoe verhouden deze regelingen zich tot elkaar? Onder welke omstandigheden verdient welke regeling de voorkeur? In hoeverre en op welke wijze kunnen zij bijdragen aan de oplossing van conflicten binnen de organisatie?

Onderwerpen
• Recht van enquête (procedure, verzoeksgerechtigden, onmiddellijke voorzieningen, wanbeleid, rol en mogelijkheden Ondernemingskamer)
• Geschillenregeling (de twee trajecten, voor- en nadelen van de procedure, alternatieven)
• Uitkoopprocedure (onder welke omstandigheden, prijsbepaling aandelen, combinatie met juridische fusie

College 6

Herstructurering
In de praktijk wordt er al dan niet om bedrijfseconomische of fiscale redenen het nodige geherstructureerd in vennootschapsland. Wat zijn de belangrijkste instrumenten? Wat zijn de vooren nadelen van die instrumenten? Wat is de invloed van een dreigende deconfiture? Zijn er aansprakelijkheidsrisico’s? Met welke stakeholders en regelgeving moet men rekening houden?

Onderwerpen
• Statutenwijziging
• Omzetting
• Fusie en splitsing (verschillende fusie vormen en hun vooren nadelen, praktische toepasbaarheid)
• Ontbinding en vereffening

<< Terug naar de hoofdpagina Leergang Grondslagen vennootschaps- en ondernemingsrecht