Leergang Verdieping contractenrecht

Programma-overzicht

In het uitgebreide overzicht ziet u welk thema in welk college aan bod komt. Zo krijgt u een goed beeld van de onderwerpen waarmee u aan de slag gaat.

College 1

Het karakter van het contractenrecht, de totstandkoming van overeenkomsten en uitleg.
Waarom is de argumentatie in een contractenrechtelijk geschil wezenlijk anders dan in een goederenrechtelijk geschil? Waarom is het gemakkelijker te bepleiten dat de uitleg van de wederpartij niet klopt dan dat zijn stellingen in strijd met de redelijkheid en billijkheid zijn? Gaat het om wat men wil of om welke indruk men heeft gewekt? Welke uitlegmaatstaf past bij welk type overeenkomst?
In dit college behandelen we de functies van de redelijkheid en billijkheid, wils-vertrouwensleer, vertegenwoordiging, de totstandkoming van overeenkomsten, pre-contractuele fase en intentieovereenkomsten.

College 2

Uitleg van overeenkomsten en remedies (I).
Hoe gaat de rechter te werk als hij een overeenkomst uitlegt? In hoeverre doet een considerans ter zake? Is voor een geslaagd beroep op dwaling toerekening aan de wederpartij vereist? Wanneer kan een tekortkoming op grond van ‘verkeersopvattingen’ worden toegerekend? Hoe snel moet men klagen? Onder welke omstandigheden is een in gebreke stelling noodzakelijk? Hoe moet die luiden? Wanneer is sprake van schuldeisersverzuim?
 In dit college behandelen we de uitleg van contracten: van afstandsovereenkomst tot share purchase agreement, uitlegclausules, wilsgebreken, in gebreke stellen, de klachtplicht, tekortkoming en het schuldeisersverzuim.

College 3

Remedies (II), opzegging van duurovereenkomsten.
Welke remedies zijn er en onder welke voorwaarden kan men ze inroepen? Kan ook nakoming worden gevorderd als dat voor de debiteur zeer bezwaarlijk is? Wanneer kan een tekortkoming op grond van ‘verkeersopvattingen’ worden toegerekend? Hoe bepaalt men de schadevergoeding bij wanprestatie? Wanneer is een tekortkoming te gering om ontbinding te rechtvaardigen? Kan men naast ontbinding schadevergoeding vorderen? Hoe breed is de wijzigingsbevoegdheid van de rechter? Onder welke omstandigheden en onder welke voorwaarden kan men een duurovereenkomst opzeggen?
 In dit college behandelen we nakoming, schuldeisersverzuim, schadevergoeding, ontbinding, wijziging door de rechter, opschorting en verrekening en opzegging duurovereenkomsten.

College 4

Contracten, financiering en zekerheden.
Pandrecht, hypotheek, borgtocht, bankgaranties, performance bonds, achterstellingsovereenkomsten, vermogensverklaringen.

College 5

Meerpartijenverhoudingen, bijzondere bedingen.
Wanneer werkt de overeenkomst bijzondere bedingen jegens derden? Wie is wel partij en wie niet? Wat zijn bronnen van hoofdelijke verbondenheid? Welke verweermiddelen kan de derde tegenwerpen? Wat wil ‘vrijwaring’ eigenlijk precies zeggen? Is het mogelijk dat men geen contract heeft, maar toch een bijzondere zorgplicht? Wanneer is voor contractsovername toestemming vereist?
In dit college behandelen we hoofdelijke verbondenheid, regresverhoudingen, contractsoverneming, vrijwaring, quasi-contracten en doorwerking verweermiddelen.

College 6

Aspecten van internationaal privaatrecht, Europees consumentenrecht.

  • Welk recht is van toepassing op een contract met grensoverschrijdende aspecten? Kunnen partijen bij voorbaat het toepasselijke recht afspreken? Welke rechter is bevoegd tot kennisneming van geschillen die als gevolg van een dergelijk contract ontstaan? Hebben partijen het zelf in de hand en kunnen zij een rechter afspreken? Hoe gaan de rechters en de advocaten met deze vragen om ? In dit college behandelen we toepasselijk recht op een contract, rechtskeuze, rechtsmacht van de Nederlandse rechter bij internationale contracten, forumkeuze, problematiek van de plaats van uitvoering en de rechtsmacht van de rechter en algemene voorwaarden.
  • Wat is de invloed van de EU op de algemene voorwaarden, de consumentenkoop? Moet een rechter ambtshalve de regels betreffende algemene voorwaarden en de consumentenkoop toepassen? Wat is een oneerlijke handelspraktijk? Wat is het verschil tussen een wilsgebrek en een oneerlijke handelspraktijk? Kan een consument een overeenkomst ontbinden zonder dat sprake is van wanprestatie? Welke informatie moet een leverancier aan de consument verstrekken voordat een overeenkomst wordt gesloten?
In dit college behandelen we de ambtshalve toepassing van regels van Europees consumentenrecht, consumentenkoop, koop op afstand, de verhouding tussen richtlijn 93/13 betreffende oneerlijke bedingen in consumentenovereenkomsten en de regeling betreffende algemene voorwaarden in het BW, de oneerlijke handelspraktijk en richtlijn 2005/29/EG betreffende oneerlijke handelspraktijken, bepalingen voor overeenkomsten tussen handelaren en consumenten (Afdeling 2b, titel 5 Boek 6 BW) en richtlijn 2011/83/EU betreffende consumentenrechten.

College 7

Algemene voorwaarden en bijzondere contractrechtelijke onderwerpen.
De behandeling van lagere rechtspraak in vergelijking met de rechtspraak van de Hoge Raad ten aanzien van veel voorkomende contractsbepalingen.
In dit college behandelen we algemene voorwaarden in internationale context, de vaststellingsovereenkomst, een aantal veel voorkomende contractsbepalingen, finale kwijting en bindend advies.

<< Ga terug naar de hoofdpagina Leergang Verdieping Contractenrecht