Leergang Onderwijsrecht

Banner opleiding onderwijsrecht

Ons streven is om de colleges van deze leergang fysiek te laten plaatsvinden. Indien dit niet mogelijk is vanwege coronamaatregelen, zijn wij voornemens de colleges online op te zetten.

Onderwijsrecht bij VU Law Academy: wegwijs raken in alle relevante wet- en regelgeving

beoordeling_leergang_81_2018“Kennis van het onderwijsrecht is vooral nú van belang, omdat veel verandert in het onderwijsstelsel. Om met de veelheid aan beleidsplannen en politieke voorstellen om te kunnen gaan, moet men weten wat de pijlers van de wet- en regelgeving zijn. Daar zit vaak veel historie achter, die thans en in de toekomst relevant is. De docenten van de leergang behandelen het fundament én het geldend juridisch kader. Ze zijn door hun kennis van de onderwijs- en beleidspraktijk in staat om hun inzichten te vertalen naar wat voor juristen, rechtsbijstandverleners, bestuursleden, schoolleiders en leraren nú relevant is om te weten.”

Vernieuwing_onderwijsrecht_200x200Het onderwijsveld is sterk in beweging. Passend onderwijs, de richtingvrije planning van onderwijsaanbod, wijziging van het inspectietoezicht en het toelatingsrecht tot het mbo; allemaal veranderingen die vragen oproepen over de onderwijsrechtelijke kaders. Deze kaders bepalen namelijk de ruimte die scholen hebben voor het bepalen van hun eigen koers: inhoudelijk en organisatorisch, maar ook strategisch en financieel. Met deze leergang raakt u wegwijs in de hoofdlijnen van alle relevante wet- en regelgeving voor het onderwijs.

Wat deze leergang onderscheidt van andere leergangen onderwijsrecht, is dat u van het begin tot het einde van de leergang met dezelfde groep cursisten het onderwijs volgt waardoor u over alle bijeenkomsten heen kunt leren van en met elkaar. Onze leergang bevat een integraal programma waardoor een rode draad gewaarborgd is.

Uitspraken van cursisten in 2018-2019 over deze leergang:  
''De leergang is een kwalitatief goede aanvulling op de praktijk.''  
''Leuke, leerzame en inspirerende colleges!''  
''Prikkelend, actueel, interactief.''

Leerdoel & doelgroep

Leerdoel
Tijdens deze leergang krijgt u kennis van en inzicht in het onderwijsrecht. Speciale aandacht is er voor de mate en vorm waarin dit recht het onderwijs en de organisatie daarvan in de praktijk beïnvloedt. Aan het einde van de leergang: 

  • Kent u de betekenis en reikwijdte van de onderwijswet- en regelgeving; 
  • Kunt u bij actuele beleidsvoorstellen van bijvoorbeeld OCW en/of gemeenten aangeven welk onderwijs-juridisch kader geldt; 
  • Bent u in staat aan te geven hoe de ontwikkelingen de beleidsruimte van de scholen beïnvloeden, bijvoorbeeld als het gaat om inhoudelijke profilering van scholen, positionering in de regio en/of onderwijsinnovatie;
  • Kunt u dit alles verbinden aan hun eigen werksituatie, waar bijvoorbeeld een meerjarenbeleidskader of een huisvestings- of schoolplan speelt.

Daarnaast wisselt u tijdens de leergang actief uw ervaring met de wet- en regelgeving en bijbehorende jurisprudentie uit met de andere deelnemers. Hierdoor vergroot u uw netwerk met vakgenoten binnen het onderwijs, en past u de opgedane kennis direct toe in diverse praktijksituaties. 

Doelgroep
In de leergang Onderwijsrecht ligt het accent op het primair en voortgezet onderwijs en het middelbaar beroepsonderwijs.
De leergang is ontwikkeld voor acade­misch opgeleide juristen, advocaten en rechtshulpverleners. Daarnaast kunnen ook schoolleiders, bestuurders werkzaam bij of voor een onderwijsorganisatie (zowel primair onderwijs, voortgezet onderwijs alsook middelbaar beroepson­derwijs (po, vo en mbo)), samenwerkings­verband of overheidsinstantie deelnemen aan deze leergang.

Toelatingseisen
Professionals met een niet­-juridische academische opleiding kunnen aan deze leergang deelnemen wanneer zij door opleiding en werkerva­ring deze leergang op juridisch acade­misch niveau met succes kunnen volgen en afsluiten. Dit wordt beoordeeld aan de hand van het cv en eventueel een intake­ gesprek. Wilt u deelnemen? Stuur dan uw cv aan vulaw@vu.nl. Wij streven ernaar u binnen twee weken te informeren. Voor vragen kunt u contact met ons opnemen. Wij zijn telefonisch bereikbaar via 020 598 6255. Het is ook mogelijk uw vraag per mail te stellen: vulaw@vu.nl. Twijfelt u of u over de juiste voorkennis beschikt voor deze leergang? Neem dan contact op met Branka Dasovic via b.dasovic@vu.nl of (020) 59 83612.

Programma & docenten

Wanneer zijn de colleges en wie geeft ze?
Verspreid over drie maanden volgt u acht colleges die worden gegeven door docenten uit wetenschap en praktijk. Tijdens deze colleges delen zij hun specifieke kennis en ervaring met u. Ook stimuleren zij u om casussen te bediscussiëren en op te lossen.
Bekijk de planning 2021 met alle data, docenten en onderwerpen.
Let op: data onder voorbehoud. Per e-mail ontvangt u uiterlijk zes weken voor aanvang van de leergang de meest recente versie van deze planning.

Cursusleiding en docenten
Renee_Schoonhoven
De leergang staat onder leiding van prof. dr. Renée van Schoonhoven, hoogleraar Onderwijsrecht aan de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de VU. 

Programma en onderwerpen
De colleges kennen de volgende thema’s:

  • Onderwijs en de Grondwet: de leergang start met een college over de constitutionele hoofdlijnen van ons onderwijsbestel, waarbij in ieder geval artikel 23 van de Grondwet en het EVRM aan de orde komen. Deze kennis is noodzakelijk omdat dit de pijlers zijn waarop de onderwijswetten en bestuurlijke verhoudingen van ons onderwijsbestel rusten; discussies over diverse verandervoorstellen zijn vaak in belangrijke mate terug te voeren op deze pijlers, reden waarom de leergang hiermee begint.

  • Kwaliteit, toezicht en leerplicht: in dit college wordt ingegaan op een belangrijk aspect van de verhouding tussen overheid en scholen te weten het toezicht op de kwaliteit en de naleving van de leer- en kwalificatieplicht. Wat zijn de uitgangspunten waarop beide zijn gebaseerd? Ook de actualiteit komt aan de orde, te weten voorstellen tot wijziging van het Inspectietoezicht (transitienotitie, wetswijziging als gevolg van het initiatiefvoorstel van Bisschop) en voorstellen tot wijziging van de kwalificatieplicht.

  • Bestuurlijke verhoudingen in en rond de school: in dit college staat de ‘governance’ van het schoolbestuur centraal. Welke bestuurlijke modellen zijn er, wat zijn daarbij de aandachtspunten? Hoe steekt – op hoofdlijnen – de financiering van het onderwijs in elkaar? Welke verantwoordingsplichten zijn er? Hoe zit het met medezeggenschap en klachtrecht, ook in het mbo?

  • Bestuurlijke samenwerking; rol van de gemeente: schoolbesturen werken steeds meer samen, onder meer voor passend onderwijs. Welke vormen zijn verplicht, welke vrijwillig? Wat zijn aandachtspunten bij die samenwerking? Welke rol en verantwoordelijkheid heeft de gemeente op het onderwijsdomein?

  • De leraar als professional: hoe is de rechtspositie van leraren en docenten in het po, vo en mbo geregeld en wat zijn daarbij punten die ánders zijn dan in het gewone arbeids- en ambtenarenrecht? Wat houdt het lerarenregister precies in en wat is in dat verband een professioneel statuut resp. professionele standaard?

  • Positie van ouders en leerlingen: in het laatste college wordt ingegaan op de positie van ouders en leerlingen in en rond de school. Welke rechten en plichten hebben zij? Waaruit bestaat de onderwijsovereenkomst tussen ouders, leerlingen en schoolbestuur? Wie heeft welke verantwoordelijkheid?
De leergang wordt afgesloten met een afsluitende bijeenkomst (van ca. 4 uur) waarbij u de hoofdlijn van uw paper presenteert aan uw medecursisten en de docenten. Tijdens de bijeenkomst vindt tevens de diploma-uitreiking plaats.


Didactische werkvorm
De leergang bestaat uit acht colleges van elk 2,5 uur en één afrondende presentatiebijeenkomst van 7 uur. De colleges worden zo ingepland dat steeds twee colleges op één dag plaatsvinden, vanaf 11.00 uur het eerste college en vanaf 14.30 uur het tweede college van die dag. 

Tijdens deze leergang krijgt u kennis van en inzicht in het onderwijsrecht. Speciale aandacht is er voor de mate en vorm waarin dit recht het onderwijs en de organisatie daarvan in de praktijk beïnvloedt. U bereikt dit leereffect door het volgen van colleges, het lezen van de verrijkingsstof en het schrijven van een paper over een onderwijsrechtelijk vraagstuk dat uw interesse heeft en/of relevant is voor uw werkkring. Tijdens de leergang wisselt u actief uw ervaring met de wet- en regelgeving en bijbehorende jurisprudentie uit met de andere deelnemers.  Zo vergroot u uw netwerk met vakgenoten binnen het onderwijs, en past u de opgedane kennis direct toe in diverse praktijksituaties. 

De leergang is opgezet voor een groep van maximaal 25 deelnemers. 
Bij aanmelding voor deelname vult u een intakeformulier in. Daarop geeft u onder meer aan waar uw specifieke belangstelling naar uitgaat (leervraag) en over welk onderwerp u verwacht uw paper te schrijven. De docenten van de leergang gebruiken uw input bij de opzet van de colleges en verrijkingsstof. Bij elk college wordt ingegaan op de voortgang van de paper. 

Colleges 
Van u als deelnemer wordt verwacht dat u zich voorbereidt op de colleges door middel van het bestuderen van het aangereikte materiaal. U rondt uw voorbereiding voor elk college af door het beantwoorden van enkele pre-college-vragen. In de colleges wordt op deze vragen en antwoorden voortgebouwd. In de colleges worden afwisselende vormen van kennisoverdracht gehanteerd:  instructie, opdrachten, casuïstiek en gespreksvoering. 

Verrijkingsstof 
Tussentijds wordt u verdiepingsstof aangereikt door middel van aanvullende literatuur en verwijzingen naar kennisbronnen. De inhoud van de verdiepingsstof wordt afgestemd op de door u gestelde vragen, de thema's van de papers en op de discussie tijdens de colleges.  

Paper 
U schrijft tijdens de leergang aan een korte onderwijsrechtelijk paper (2000 tot 3000 woorden). De paper gaat over een onderwerp dat uw interesse heeft en/of relevant is voor uw werkkring. Tijdens de colleges wordt ook aandacht besteed aan de voortgang van de paper. U ontvangt bij de start van de leergang de specificaties waaraan de paper moet voldoen en een format dat u kunt gebruiken bij het schrijven er van. De paper mag door maximaal twee deelnemers gezamenlijk worden gemaakt. Overleg hierover met de cursusleiding. 

Ervaringen

Ingrid DoopIngrid Doop is werkzaam als wetgevingsjurist bij het ministerie van OCW. We hebben haar gevraagd naar haar ervaringen met de leergang Onderwijsrecht:

1. Waarom heeft u voor deze leergang gekozen?
Op dagelijkse basis kom ik in aanraking met onderwijswetgeving en het onderwijsrecht. Dit werk brengt met zich mee dat je zeer gespecialiseerd raakt op specifieke terreinen van het onderwijsrecht maar tegelijkertijd niet altijd de tijd of de kans hebt om een bredere onderwijsrechtelijke blik te ontwikkelen en te behouden, terwijl die bredere blik wel degelijk heel nuttig is voor het werk. Daarom koos ik ervoor deel te nemen aan deze leergang, met het doel nog beter bekend te raken met de fundamenten en ook de laatste ontwikkelingen binnen dit complexe maar boeiende rechtsgebied.

2. Wat is het belangrijkste dat u heeft geleerd?
Ik heb een scherper beeld gekregen van  de ontstaansgeschiedenis van het huidige onderwijsstelsel en het geldende onderwijsrecht als het gaat om het funderend onderwijs. Daardoor heb ik bijvoorbeeld gemerkt dat een heleboel zaken in de wetgeving over het funderend onderwijs nog op die geschiedenis zijn terug te voeren en daardoor zijn te verklaren. Dat heeft bijgedragen aan een beter begrip van de huidige wetgeving; erg fijn voor een wetgevingsjurist.  Een ander aspect dat erg leerzaam was is dat de groep van deelnemers aan de leergang erg divers was; die bestond onder meer uit advocaten, (zelfstandig) adviesjuristen, maar ook onderwijsbestuurders en andere mensen  – al dan niet met een juridische achtergrond – die op verschillende manieren in het onderwijs werkzaam waren. De aanwezigheid van deze deelnemers maakte dat de leergang een grote praktische meerwaarde had. Zo kwamen er daardoor verschillende voorbeelden aan de orde van praktische problemen waar in de juridische werkelijkheid niet altijd een oplossing voor blijkt te bestaan. 

3. Hoe past u het geleerde toe in de praktijk?
De deelname aan de leergang heeft me er weer even aan herinnerd dat een wet praktische meerwaarde moet hebben en dat het bij het maken van wetgeving van belang is om de doelgroep van de wet maar ook (on)gewenste bij-effecten van die wet heel scherp voor ogen te houden. De inhoudelijke kennis die de docenten hebben overgebracht heeft ervoor gezorgd dat mijn basiskennis van het onderwijsrecht is vergroot, waardoor ik nu soms sneller onderlinge dwarsverbanden zie tussen regelgeving die ziet op verschillende onderwijssectoren, of sneller de achtergrond van bepaalde onderwijsrechtelijke bepalingen kan doorgronden.  

4. In hoeverre zou u de leergang aan andere juristen aanbevelen?
Voor juristen die hun kennis van het onderwijsrecht, specifiek ten aanzien van het funderend onderwijs en het mbo, willen vergroten, zou ik deze leergang zeker aanbevelen. De reeks colleges bieden een gedegen overzicht van de belangrijkste ontwikkelingen op de hiervoor genoemde terreinen en bieden een beter inzicht voor de jurist die met het onderwijsrecht werkt. De docenten zijn bovendien erg toegewijd en enthousiast. De colleges dragen de ene keer bij aan het historisch besef maar zijn de andere keer erg actueel en zijn dan doorspekt van praktische voorbeelden. De reeks wordt afgesloten met een feestelijke bijeenkomst met presentaties van alle deelnemers; een interactieve en ontspannen happening. Al met al een geslaagde leergang  wat mij betreft! 

Praktisch & contact

StartDeze leergang start 14 april 2021
Data bijeenkomsten14, 28 april, 12, 26 mei, 9, 15, 21 en 23 juni 2021
InschrijvenVia het online inschrijfformulier. 
Let op: heeft u een niet-juridische academische (voor)opleiding? 
Dan vragen wij u om bij uw inschrijving een cv in te sturen. U kunt uw cv sturen naar: vulaw@vu.nl
Programma11.00 – 11.15 uur: ontvangst
11.15 – 12.30 uur: aanvang programma
12.30 – 13.00 uur: lunch
13.00 – 14.15 uur: vervolg programma
14.15 – 14.30 uur: pauze
14.30 – 15.45 uur: vervolg programma
15.45 – 16.00 uur: pauze
16.00 – 17.15 uur: vervolg programma
LocatieHoofdgebouw VU, De Boelelaan 1105 in Amsterdam (op de Zuidas).
PlanningBekijk de planning 2021 met alle data, docenten en onderwerpen.
GroepsgrootteMaximaal 25 deelnemers.
PrijsSBLO logoDe prijs van de leergang bedraagt € 3.075,- (prijs 2021) inclusief consumpties, lunch en cursusmateriaal.

Deelnemers, werkzaam bij organisaties die participeren in SBLO* (Stichting Bijzondere Leerstoelen Onderwijsrecht) krijgen 20% korting en betalen € 2.460,-. Alle bedragen zijn vrijgesteld van btw.

Bekijk hier onze actuele kortingen. Alumnikorting leergangen
PuntenNOvA PO 2020 opleidingspunten - voor De Nederlandse Orde van Advocaten (NOvA).

Deze leergang valt onder het hoofdrechtsgebied Onderwijsrecht volgens de Nederlandse Orde van Advocaten.

Kwaliteitsgarantie
De VU Law Academy is een gecertificeerd opleidingsinstituut. Onze leergangen zijn erkend door de Nederlandse Orde van Advocaten (NOvA). 
DiplomaU ontvangt het diploma van de leergang als u tenminste zes van de acht colleges heeft bijgewoond, uw paper heeft gepresenteerd en deze als voldoende is beoordeeld. De deelname aan de presentatiedag is verplicht.
StudiebelastingVoor elk blok van twee colleges (tezamen 5 uur) geldt een voorbereidingstijd van 4 tot 6 uur. Voor het schrijven en de voorbereiding van de presentatie van de paper wordt de voorbereidingstijd ingeschat op 15 tot 20 uur.
Digitale leeromgevingHet onderwijs wordt ondersteund door een digitale leeromgeving Canvas. Hierop vindt u aanvullingen op literatuur, PowerPoint-presentaties en andere relevante stukken. Zo blijft u op de hoogte van actualiteiten. Ook kunt u via de digitale leeromgeving contact leggen met medecursisten en de cursusleiding.
Gerelateerd aanbodJuridisch schrijven en argumenteren  
Helder en overtuigend beschikkingen schrijven voor juristen  
Rechtspersonen in het onderwijs 
Rechtspositie Onderwijspersoneel 
Actualiteiten Onderwijsrecht 
Leergang Effectieve conflicthantering, onderhandelen en mediation voor juristen
Leergang MBO: manoeuvreren tussen wetgeving en beleid
Veelgestelde vragen
Kijk ook eens bij de veelgestelde vragen over de leergang Onderwijsrecht.
Branka DasovicHeeft u na het lezen van onze brochure nog vragen over de inhoud of opzet van de leergang?
Neem dan contact op met Branka Dasovic, de coördinator van deze leergang, via b.dasovic@vu.nl of (020) 59 83612.
Ilse HerweijerHeeft u vragen over plaatsing of betaling? Bel of mail dan naar Ilse Herweijer via vulaw@vu.nl of +31 20 59 86255.

* Dit zijn: schoolbesturen die zijn aangesloten bij Verus, LVGS, VGS en leden van de VU-vereniging.