Leergang Effectieve conflicthantering, onderhandelen en mediation voor juristen (online en fysiek)

Banner Effectieve conflicthantering en mediation voor de juridische praktijk


Effectieve conflicthantering, onderhandelen en mediation voor de juridische praktijk

Van juridische professionals wordt in toenemende mate een moderne rol als proactieve probleemoplosser verwacht, waarbij niet alleen juridische kennis en vaardigheden, maar ook andere competenties en creativiteit noodzakelijk zijn. Denk aan de jurist als mediator, de maatschappelijke effectieve rechter, de rechter als regierechter, conflictoplosser en verwijzer, de advocaat als conflictanalist (T-shaped advocaat, die naast diepgaande juridische kennis, ook kennis heeft over conflictmanagement), procesbegeleider en onderhandelaar, en de responsieve en oplossingsgerichte gemeenteambtenaar.

Logo Centrum voor Conflicthantering CvCGelet op de nieuwe eisen die gesteld worden aan juristen en andere academische professionals die in een juridische omgeving werkzaam zijn, hebben de VU Law Academy en het Centrum voor Conflicthantering de leergang Effectieve conflicthantering, onderhandelen en mediation ontwikkeld. Als u na het volgen van deze leergang besluit de mediationopleiding bij het Centrum voor Conflicthantering te volgen, krijgt u een vrijstelling voor de theoretische dag.

In deze leergang leert u hoe u effectieve conflictoplossingsmechanismen kiest en toepast, vanuit een brede visie op het voorkomen, inperken en oplossen van conflicten, zodat u uw clientèle optimaal van dienst kunt zijn.

Uitspraken van cursisten over deze leergang:  
''Zeer nuttige leergang die helpt om je functioneren in de praktijk te verbeteren.''  
''De leerstof is gericht op de praktijk en je kunt er daarom direct zelf mee aan de slag!''  
''De leergang stimuleert een andere manier van kijken naar conflicten.''

Leerdoelen & doelgroep

Leerdoelen
Na het volgen van deze leergang heeft u een brede kennis van het palet aan geschilbeslechtings- en conflictoplossingsmethoden en kunt u deze gebruiken in uw praktijk. U kunt in een conflictsituatie een analyse maken van de verschillende aspecten van het conflict en aan de hand daarvan de meest passende conflictoplossingsmethode kiezen. U kunt communicatie-, mediation- en onderhandelingstechnieken praktisch toepassen en collega’s en rechtzoekenden adviseren bij de keuze van een effectieve conflictoplossingsmethode.

Doelgroep
De leergang is vooral bedoeld voor juristen die er niet alleen naar streven sterk te zijn in het juridisch metier, maar ook in de soft skills en de bredere kijk op conflicten, zodat zij hun clientèle adequater van dienst kunnen zijn en zo toegevoegde waarde bieden.

Toelatingseisen
De leergang is toegankelijk voor juristen, zoals advocaten, rechters, bedrijfsjuristen en ambtenaren binnen de (semi-)overheid en bij not-for-profit instellingen. Een aantal jaren ervaring in een eigen juridische werksituatie is daartoe gewenst. Voor andere academici is de leergang toegankelijk wanneer aan de hand van het cv en eventueel intakegesprek met betrekking tot opleiding en werkervaring is vastgesteld dat deze juridisch academische leergang met goed resultaat kunnen volgen. Uw cv kunt u mailen naar: vulaw@vu.nl

 

Programma & docenten

Programma en planning van de leergang
Bekijk een uitgebreid overzicht van alle bijeenkomsten en onderwerpen bij programma-omschrijving.
Een overzicht van alle bijeenkomsten en data treft u aan in de planning voorjaar 2021.

 
Wanneer zijn de colleges en wie geeft ze?
Verspreid over drie maanden volgt u drie interactieve hoorcolleges en vijf trainingen gegeven door docenten uit wetenschap en praktijk. Tijdens de bijeenkomsten delen zij hun specifieke kennis en ervaring met u. Ook stimuleren zij u om casussen te bediscussiëren en op te lossen.

 
Dick Allewijn
Cursusleiding en docenten
De leergang is ontwikkeld door prof. mr. Dick Allewijn, bijzonder hoogleraar Mediation aan de Vrije Universiteit Amsterdam en prof. mr. Lieke Coenraad, voorheen verbonden aan de Vrije Universiteit, per 1 juli 2018 RIO Rechtbank Rotterdam. De leergang staat onder leiding van prof. mr. Dick Allewijn (voornoemd) en mr. drs. Andrea Zwart-Hink, docent en onderzoeker aan de Vrije Universiteit Amsterdam.

Hier vindt u een overzicht met informatie over de cursusleiders en de docenten die betrokken zijn bij deze leergang. Daarnaast is Andrea Zwart-Hink (als coördinator van de afstudeerrichting Conflicthantering, rechtspraak en mediation) betrokken bij deze leergang.

Samenwerking Centrum voor Conflicthantering
Logo Centrum voor Conflicthantering CvCDe VU Law Academy en het Centrum voor Conflicthantering zijn een bijzondere samenwerking aangegaan bij het ontwikkelen en de organisatie van deze leergang. Door bundeling van specifieke kennis van beide partijen is er een unieke leergang ontwikkeld die inspeelt op de nieuwe eisen die gelden voor juristen en andere academische professionals die in een juridische omgeving werkzaam zijn. In deze leergang leert de cursist hoe effectieve conflictoplossingsmechanismen, vanuit een brede visie op het voorkomen, inperken en oplossen van conflicten gekozen en toegepast kunnen worden. De interactieve hoorcolleges en trainingen worden verzorgd door docenten van de Faculteit der rechtsgeleerdheid van de Vrije Universiteit Amsterdam en van het Centrum voor Conflicthantering.
 
Werkwijze
De leergang bevat twee leerlijnen, die worden gegeven door ervaren en inspirerende docenten, die verschillende aspecten behandelen van nieuwe vormen van conflictoplossing:

  • Drie interactieve hoorcolleges waarin de theoretische en praktische basis wordt gelegd waarbij gebruik gemaakt wordt van de ervaringen van de deelnemers
  • Vijf trainingen waarbij, in kleinere groepen, belangrijke vaardigheden worden uitgelegd en geoefend. Deze trainingen zijn zoveel mogelijk toegespitst op het rechtsgebied waarin uw werkt.
Tijdens de leergang wisselt u actief uw ervaring uit met de andere deelnemers en met de docenten en trainers. Zo past u de opgedane kennis direct toe in diverse praktijksituaties en vergroot u uw netwerk.

Hoeveel tijd kost het?
De leergang bestaat uit acht bijeenkomsten van elk drie uur. Voor elke bijeenkomst geldt een voorbereidingstijd van drie uur.

Ervaringen

Enkele uitspraken van cursisten die deze leergang in 2019 hebben gevolgd:

"De leerstof is heel praktijkgericht. Je kan er direct zelf mee aan de slag."

"Een zeer volledige leergang met een prettige sfeer, waarin je handvatten krijgt voor het omgaan met conflicten."

"Dit is waar het om draait bij onderhandelen. Hetzelfde geldt voor conflictbemiddeling. In de leergang vat men de essentie van beide disciplines, die een zeer wezenlijk onderdeel van de praktijk vormen. Bovendien inspireert het mij om dieper door te graven op het onderdeel mediation."

"De verschillende onderdelen, die toch ook weer onderlinge samenhang hebben spraken mij zeer aan in deze leergang. En een mooi begin om op verder te bouwen."

"De methode en vaardigheden achter mediation dus het in praktijk brengen van het vak worden goed over het voetlicht gebracht."


Waarom deze leergang?

Verbreed uw handelingsrepertoire om conflicten te voorkomen, in te perken en op te lossen
Tijdens de juridische opleidingen van universiteiten staat vooral de juridische dimensie van conflicten centraal, met als oplossing een beslissing van de rechter. Daarmee ontstaat tijdens zo'n opleiding onbedoeld een beperkt beeld van conflicten en conflictoplossing.
Conflicten hebben naast de juridische dimensie ook emotionele, morele, psychologische en sociale dimensies. Burgers hebben niet alleen materiële motieven, zoals geld of de uitoefening van hun rechten, maar verlangen vaak ook naar erkenning, preventie en excuses. Zo kunnen in geval van een medische misser excuses van de arts effectiever en meer betekenisvol zijn voor de patiënt dan schadevergoeding na een langslepende juridische procedure. De jurist van de toekomst kan hier optimaal op inspelen omdat deze een diepgaand inzicht heeft in de aard en de oorzaken van conflicten en beschikt over een breed handelingsrepertoire om deze conflicten op te lossen, zoals onderhandelen, geschillencommissies, klachtencommissies, mediation, bindend advies en arbitrage. Niet alleen voor individuele burgers, maar ook voor (semi-)overheden, organisaties en (grote) bedrijven is het belangrijk dat uit een breder scala van conflictoplossingsmechanismen kan worden gekozen dan alleen een procedure voor de rechter. Denk bijvoorbeeld aan de gemeenteambtenaar die in direct contact is met een ontevreden burger. Met de toepassing van conflicthanterings- en mediationtechnieken kan de gemeenteambtenaar achterhalen waar het die burger daadwerkelijk om te doen is en waarmee deze geholpen is. Of denk aan de arbeidsjurist die door de inzet van conflictdiagnose- en conflicthanteringstechnieken een effectieve interventie in een arbeidsconflict kan doen. Of aan de juridisch adviseur die zijn cliënt bijstaat in een mediation en met veel vragen zit: hoe bereid ik mijn cliënt het beste voor? Hoe zorg ik ervoor dat hij in de mediation uit de verf komt? Hoe ga ik om met de wederpartij en diens adviseur? Hoe kan ik de mediator optimaal ondersteunen in diens opdracht?

Prof. mr. Dick Allewijn, bijzonder hoogleraar Mediation aan de Vrije Universiteit Amsterdam over deze leergang:

"De juridische professional van de toekomst is een breed georiënteerde conflictoplosser. Hij of zij kan vanuit verschillende perspectieven naar een conflict kijken en daardoor betere keuzes maken.
In deze leergang staat een brede en creatieve kijk op het omgaan met conflicthantering, rechtspraak en mediation centraal. Daarbij gaat het niet alleen om de verwerving van kennis, maar ook om de ontwikkeling van brede professionele vaardigheden op het terrein van conflicthantering. Tijdens de leergang is er derhalve veel aandacht voor de training en praktische toepassing van communicatie-, mediation- en onderhandelingstechnieken en voor conflictanalyse en- diagnose."

Praktisch & contact

StartDe leergang Effectieve conflicthantering, onderhandelen en mediation voor juristen start 17 mei 2021. De colleges worden online en fysiek georganiseerd.
Data bijeenkomsten
17, 25 mei, 1, 8, 15, 22, 29 juni en 6 juli 2021.
Data onder voorbehoud van wijzigingen.
Inschrijven    
Via het online inschrijfformulier.
LocatieVrije Universiteit Amsterdam
Dagindeling
9.00 - 9.30 uur: ontvangst met koffie en thee
9.30 - 11.00 uur: aanvang college
11.00 - 11.15 uur: pauze (met koffie, thee en cake)
11.15 - 12.45 uur: vervolg college
PlanningEen overzicht van alle bijeenkomsten en data treft u aan in de planning voorjaar 2021.
Docenten en cursusleiderHier vindt u een overzicht met informatie over de cursusleiders en alle vaste docenten die betrokken zijn bij deze leergang.
GroepsgrootteMaximaal 25 deelnemers.
PrijsAlumnikorting leergangen€ 2.800,- (prijs 2020, geen btw, inclusief materiaal, koffie en thee).
Bekijk hier onze actuele kortingen.
Vakliteratuur
U ontvangt alle noodzakelijke vakliteratuur van de VU Law Academy.
Punten24 PO opleidingspuntenBij deelname aan het volledige programma ontvangt u 24 opleidingspunten voor de Nederlandse Orde van Advocaten (NOvA), waarvan 6 juridische punten en 18 vaardigheidspunten.

Deze leergang valt onder het hoofdrechtsgebied Arbeidsrecht en Personen- en familierecht volgens de Nederlandse Orde van Advocaten.

Kwaliteitsgarantie
De VU Law Academy is een gecertificeerd opleidingsinstituut. Onze leergangen zijn erkend door de Nederlandse Orde van Advocaten (NOvA).

Hoe werkt het puntenstelsel van de blijvende vakbekwaamheid van de wetgevings- en overheidsjuristen?
CertificaatU ontvangt een certificaat van de leergang als u aan tenminste 7 van de 8 interactieve hoorcolleges en workshops hebt deelgenomen. Aan de leergang is geen examen verbonden.
Vrijstelling voor Mediationopleiding bij het Centrum voor Conflicthantering.
Als u na het volgen van deze leergang de besluit de mediationopleiding bij het Centrum voor Conflicthantering te volgen, krijgt u een vrijstelling voor de theoretische dag. Concreet betekent dit dat u 1 dag minder college volgt en een halve dag minder voorbereiding heeft. Ook ontvangt u een korting van € 475.- op de reguliere prijs van de opleiding.

Voor meer informatie hierover kunt u contact opnemen met het Centrum voor Conflicthantering: 023-53213196.
Brochure    Bekijk hier de brochure van de leergang.
Gerelateerd aanbod    
- Juridisch schrijven en argumenteren
- Helder en overtuigend beschikkingen schrijven voor juristen
- Conflicthantering voor juristen
Leergang Governance van Samenwerkingsverbanden voor overheidsjuristen en beleidsadviseurs
Leergang Wetgevingstechniek voor gemeentejuristen
Leergang De gemeentejurist van de toekomst: het toepassen van het bestuursrecht in gesprek met politici, bestuurders en burgers
-Leergang Parenting Coordination
Veelgestelde vragen
Ga hier naar de veelgestelde vragen.
Monique BeckerHeeft u na het lezen van onze brochure nog vragen over de inhoud of opzet van de leergang?
Neem dan contact op met mw. Monique Becker via m.becker@vu.nl of +31 20 59 83694.
Ilse HerweijerHeeft u vragen over plaatsing of betaling?
Bel of mail dan naar Ilse Herweijer via vulaw@vu.nl of +31 20 59 86255.