Leergang MBO: Law and Governance

Banner MBO Governance

Met de Leergang MBO: Law and governance versterk jij als (juridische) professional werkzaam in en voor het mbo je persoonlijk leiderschap. Deze leergang legt een basis voor het bouwen van een netwerk voor professionals waaruit gewerkt kan worden aan sterker mbo.

De leergang is zo opgezet dat ruim aandacht wordt besteed aan de relevante kaders en actuele juridische thema’s in deze sector maar eveneens wordt ingegaan op de maatschappelijke en organisatorische context. Een context die in beweging is en waarin instituties en bronnen van legitimiteit voortdurend verschuiven. Dat lijkt negatief maar schept ook veel kansen: in toenemende mate is het van belang én mogelijk dat actoren zelf handelen en dat zij dat doen vanuit een positie die voor henzelf van waarde is. Niet alleen belangrijk is dan dat de professional weet wat in de wet staat, maar ook dat hij/zij uitgaat van een bewuste koers, van hetgeen de organisatie wil en kan.

Leerdoelen & doelgroep

Leerdoelen
De Leergang MBO biedt een referentiekader voor het versterken van het persoonlijk leiderschap van (juridische) professionals in en voor het mbo, door:  

  • het verkrijgen van inzicht in de relevante juridische kaders, waarmee juridische vraagstukken uit de praktijk sneller kunnen worden geduid; 
  • het updaten van onderwijsrechtelijke kennis over actuele thema’s in het mbo: toezicht, governance, samenwerking en de rechtspositie van de mbo-student; 
  • het in beeld krijgen van de maatschappelijke en organisatorische processen die optreden rond en in mbo-instellingen, en hoe daar - met behulp van handreikingen - in de juridisch georiënteerde beroepspraktijk effectief mee om te gaan; 
  • het verdiepen van de leerstof door een vraagstuk uit de eigen beroepspraktijk uit te werken in een paper; 
  • het stimuleren van de uitwisseling van ervaringen en good practices tussen deelnemers en met de  cursusleiding;
  • het leggen van een basis voor een breder juridisch netwerk voor sterker mbo.

Doelgroep
De Leergang MBO is bestemd voor professionals die werkzaam zijn op functies met een belangrijke juridische component in of voor het middelbaar beroepsonderwijs. Het kan gaan om staf- en beleidsmedewerkers, juridisch controllers, secretarissen van colleges van bestuur, examen- of klachtencommissies en/of om leidinggevenden in deze sector. De Leergang MBO is tevens geschikt voor juridisch ondersteuners / hulpverleners en advocaten die regelmatig mbo-zaken behandelen en die hun beeld van de maatschappelijke en organisatorische context van het mbo willen verrijken. Voor deelname aan de leergang wordt een afgeronde academische (juridische) opleiding aanbevolen.

Programma & docenten

Programma en planning van de leergang
Bekijk een uitgebreid overzicht van alle bijeenkomsten en onderwerpen bij programma-omschrijving.
Bekijk de planning voorjaar 2020 met de onderwerpen, docenten en data.

Wanneer zijn de colleges en wie geeft ze?
De Leergang bestaat uit vijf bijeenkomsten: vier bijeenkomsten met in totaal 8 colleges en één slotbijeenkomst met paperpresentaties, paneldebat en diploma-uitreiking. De deelnemers aan de leergang schrijven een paper, die tijdens de slotbijeenkomst wordt gepresenteerd. Hier vindt u binnenkort een overzicht met informatie over de cursusleider en alle vaste docenten die betrokken zijn bij de leergang.

Cursusleiding en docenten
Deze leergang staat onder leiding van prof. dr. Renée van Schoonhoven. Hier vindt u binnenkort een overzicht met informatie over de cursusleiders en alle vaste docenten die betrokken zijn bij deze leergang.

Werkwijze
Tijdens de Leergang MBO: Law and governance werken de deelnemers aan een paper. Het doel van het schrijven van de paper is het tonen van de tijdens de leergang opgedane inzichten in het toepassen daarvan op een concreet vraagstuk. In de paper analyseren de deelnemers aan de hand van een concrete casus hoe in hun instelling de juridische functie vorm en inhoud krijgt en wat daarin verbeterpunten/-mogelijkheden zijn. Het gaat daarbij om de wijze waarop in de instelling het juridische aspect wel of niet bij beslissingen wordt betrokken, en of het raadzaam is daarin langs lijn x, y of z verandering in het brengen. De deelnemer betrekt bij de laatste vraag tevens de inzichten over maatschappelijke en organisatorische ontwikkelingen die in de leergang zijn aangereikt.

Cases kunnen zijn: het aangaan van een samenwerkingsovereenkomst met vmbo-scholen in de regio; het komen tot een nieuwe opzet van het toelatingsbeleid; beslissen over de start van nieuwe opleidingen; het voorbereiden van een Inspectieonderzoek; de positie van de examencommissie; het komen tot een samenwerkingscollege met een andere instelling, enzovoorts. De papers worden beoordeeld met een cijfer. Het behaalde cijfer voor de paper wordt na de slotbijeenkomst doorgegeven, aangezien de wijze van presentatie meeweegt bij de beoordeling.
Bij de start van de leergang wordt een korte handreiking verstrekt voor het schrijven van de paper. Tijdens de slotbijeenkomst wordt de paper mondeling gepresenteerd.

Diploma
De deelnemer ontvangt het diploma van de Leergang MBO: Law and governance als de paper met een voldoende is beoordeeld, deze is gepresenteerd bij de slotbijeenkomst en tenminste 6 van de 8 colleges zijn gevolgd.

Hoeveel tijd kost het?
Voor elke bijeenkomst van twee colleges (tezamen 6 uur) geldt een voorbereidingstijd van 4 tot 6 uur. Voor het schrijven en de voorbereiding van de presentatie van de paper wordt de voorbereidingstijd ingeschat op 15 tot 20 uur.

Waarom deze leergang?

Het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) is één van de meest boeiende delen van het Nederlandse onderwijsbestel. Dit vooral omdat deze sector opleidt voor beroepen en de opleidingen die intensief samenwerken met bedrijven en maatschappelijke organisaties. Verder is het een interessante sector omdat overheidsbemoeienis met het mbo vrij laat tot ontwikkeling is gekomen. Waarmee niet is gezegd dat de wetgever zich vandaag de dag niet met deze sector bemoeit. Integendeel, want het mbo ligt regelmatig onder het vergrootglas van beleid en politiek. Dat komt omdat het mbo drie functies heeft: opleiden voor de arbeidsmarkt, hoger onderwijs en samenleving.

Door de brede opdracht van de instellingen én de uiteenlopende, hoge ambities van beleid en politiek, is het voor mbo-instellingen niet altijd even eenvoudig om koers te houden. De voorzitter van de brancheorganisatie  MBO Raad, Ton Heerts, bracht het als volgt onder woorden: “Het kabinet komt met teveel nieuwe losse maatregelen voor en opdrachten aan het mbo. Bestuurders en docenten worden daar gek van. Dus overheid: vraag je af of het allemaal echt nodig is en houd het uitvoerbaar.”

Een brede opdracht en zeer volatiel overheidsbeleid. Dat zijn belangrijke parameters waarbinnen mbo-instellingen jonge mensen opleiden voor een veelheid aan beroepen. In die context is het voor juridisch professionals en leidinggevenden niet altijd makkelijk om effectief te zijn. Intern wordt hun advies gevraagd door opleidingsmanagers en bestuurders als het gaat om de inhoud of de interpretatie van (nieuwe) wet- en regelgeving of het komen tot een juridische duiding van relaties met studenten, leerbedrijven en samenwerkingspartners. Waarbij het dan echter wel moeilijk kiezen is tussen enerzijds het strikt juridische (‘wat moeten we volgens de wet’) en anderzijds het bijdragen aan het vinden en houden van een duidelijke koers als opleidingsinstituut (‘wat willen en kunnen wij er mee’). Een uitweg die hieruit vaak wordt gekozen is dat dan wordt gezegd dat ‘iets gewoon moet’ van de Inspectie of van OCW, terwijl dat lang niet altijd zo is.

Praktisch & contact

Start10 maart 2020.
Inschrijven    
Via het online inschrijfformulier.
LocatieHoofdgebouw VU, De Boelelaan 1105 in Amsterdam (op de Zuidas).
Dagindeling
09.30 – 10.00 uur ontvangst met koffie/thee   
10.00 – 11.30 uur aanvang college 
11.30 – 11.45 uur pauze
11.45 – 13.15 uur vervolg college
13.15 – 14.00 uur lunch
14.00 – 15.30 uur vervolg college
15.30 – 15.45 uur pauze
15.45 – 17.15 uur vervolg college
PlanningHier vindt u de planning met data, onderwerpen en docenten.
Docenten en cursusleiderDeze leergang staat onder leiding van prof. dr. Renée van Schoonhoven. Hier vindt u binnenkort een overzicht met informatie over de cursusleiders en alle vaste docenten die betrokken zijn bij deze leergang.
GroepsgrootteMaximaal 25 deelnemers.
Prijs
Bekijk hier onze actuele kortingen.
Vakliteratuur
U ontvangt alle noodzakelijke vakliteratuur van de VU Law Academy.
Punten12 NOvA PO 12 NOvA PO
DiplomaDe deelnemer ontvangt het diploma van de Leergang MBO: Law and governance als de paper met een voldoende is beoordeeld, deze is gepresenteerd bij de slotbijeenkomst en tenminste 6 van de 8 colleges zijn gevolgd.
Veelgestelde vragen    
Bekijk hier de veelgestelde vragen.
Branka Dasovic
Heeft u na het lezen van onze brochure nog vragen over de inhoud of opzet van de leergang?
Neem dan contact op met Branka Dasović via b.dasovic@vu.nl of +31 20 59 83612.
Ilse HerweijerHeeft u vragen over plaatsing of betaling?
Bel of mail dan naar Ilse Herweijer via vula.rechten@vu.nl of +31 20 59 86255.