Leergang Pensioenrecht

Programma-overzicht

In dit overzicht ziet u welk thema in welk college aan bod komt. Zo krijgt u een goed beeld van de onderwerpen waarmee u aan de slag gaat.

Module 1

College 1
Pensioenstelsel. Het pensioenbegrip en pensioenkarakters.

Plaats pensioen in pensioenstelsel. Grondslag voor deelneming in een pensioenregeling, begrip pensioen (vaste uitkering, variabele uitkering, vut, netto pensioen, voorwaardelijk pensioen, toeslagen) en pensioenkarakters (uitkering, kapitaal, premie, alsmede CDC en reëel). Inclusief discussie over houdbaar pensioencontract voor de toekomst.

College 2
Pensioenovereenkomst

Begrip, partijen, totstandkoming, vermoedens, relatie met cao of pensioenregelement, informatieverplichtingen, einde.

College 3
Uitvoeringsovereenkomst en toegelaten pensioenuitvoerders

Begrip uitvoeringsovereenkomst, partijen, totstandkomingen, relatie met verzekeringsrecht, verplichtingen uit uitvoeringsovereenkomst, einde uitvoeringsovereenkomst en verplichtingen na het einde.

College 4
Verplichte bedrijfstakpensioenfondsen

Doel, totstandkomingen, verplichtingen, doorsneepremie, mededingingsrecht, werkingssfeer jegens werkgevers en werknemers, bewijslast en onderzoeksplicht.

College 5
Vrijstelling van verplichte deelneming

Vrijstellingsgronden, verplichte en vrijwillige vrijstellingen, voorschriften, intrekken van vrijstelling.

College 6
Gelijke behandeling bij pensioen

 Bronnen voor gelijke behandeling, specifieke gelijke behandelingswetten en Pensioenwet, goed werkgeverschap, direct en indirect onderscheid, rechtvaardigingsgronden.

College 7
Bescherming, waaronder financiële bescherming, van pensioen en keuze bij pensioen

Premiebetalingsplichten, afgescheiden vermogens (ringfencing), bescherming bij faillissement, beschikken over pensioen en keuzerechten, verjaring van premie- en pensioenvorderingen, de rechtsgevolgen van niet betaalde premie en de methode van korten.

College 8
Informatieverplichtingen

Geschreven en bovenwettelijke informatieplichten, Wet pensioencommunicatie, wanneer is er een informatieplicht, schriftelijk of elektronisch informeren, gevolgen schenden informatieplicht, betekenis van een voorbehoud of disclaimer.

College 9
1 Procesrecht Rechtspraak, arbitrage en (interne) geschillenregelingen, bindend advies.
2 Actualiteiten, behandeling proefexamen en examentraining.

Toets module 1
 

Module 2

College 10
1 Wettelijke sociale zekerheidspensioenen
Verzekeringsplicht en uitkeringen
2 Nabespreking en inzage toets module 1

College 11
Fiscale behandeling

Begrip pensioenregeling in Wet LB 1964, invulling van pensioenregeling, toegelaten uitvoerders, netto pensioen, gevolgen van overschrijding fiscale normen.

College 12
Bestuur en beheer pensioenfondsen

Bestuursmodellen, intern toezicht, verantwoording en zeggenschap belanghebbenden.

College 13
Bestuurdersaansprakelijkheid voor pensioenverplichtingen

Grondslagen voor aansprakelijkheid, onrechtmatige daad, interne aansprakelijkheid, hoofdelijke aansprakelijkheid bij verplichte bedrijfstakpensioenfondsen, aansprakelijkheid bestuurders pensioenfondsen, disculpatiemogelijkheden.

College 14
Wijziging pensioenregeling

Procedure, eenzijdige wijziging, wijzigingsbeding, instemmingsrecht ondernemingsraad, wijziging bij cao, de opgebouwde aanspraken, wijziging bij waardeoverdracht, het begrip uitgewerkte rechtsverhouding.

College 15
1 Toezicht
Toezichthouders en hun bevoegdheden, handhavingsinstrumenten, invulling van open normen, de betekenis van beleidsregels en Q&A.
2 Actualiteiten, behandeling proefexamen en examentraining.

Toets module 2
 

Module 3

College 16
Einde deelneming en waardeoverdracht
Begrip einde deelneming, rechtsgevolgen, behoud of verval van aanspraken, individuele of collectieve waardeoverdracht en shoppen.

College 17
Fusie en overname
De fusievarianten (bedrijfsfusie, aandelenfusie, juridische fusie), wel of geen overgang pensioenverplichtingen, de specifieke pensioenbepalingen, de achterstallige pensioenpremie, gevolgen voor verplichte deelneming in bedrijfstakpensioenfonds en de vrijstelling daarvan.

College 18
Actuariële aspecten van pensioenrecht

Uitleg over actuariële begrippen en toepassing op concrete pensioen(juridische) casussen

College 19
1 Verslaglegging pensioenen
Impact regelingen jaarverslaggeving voor pensioenregelingen.
2 Nabespreking toets module 2

College 20
Scheiding

De pensioengevolgen van een scheiding, Boon/Van Loon en de Wet pensioenverevening, toepassing bij diverse pensioenregelingen, het pensioenverweer.

College 21
De Europese pensioeninstellingen en de IORP’s

De invloed van de EU voor de vormgeving van pensioenuitvoeringsinstellingen.

College 22
Grensoverschrijdende arbeid en grensoverschrijdende uitvoering – civiel en fiscaal

Toepassing Nederlands of buitenlands pensioenrecht bij grensoverschrijdende arbeid, toepassing bij detachering, uitzendovereenkomsten en grensarbeid, de normen van het EU-recht, de bevoegdheid tot grensoverschrijdende uitvoering van pensioenovereenkomst bij een buitenlandse uitvoerder (zoals de België route) en de bevoegdheid van Nederlandse uitvoerders om buitenlandse regelingen uit te voeren, de fiscale behandeling van een en ander.

College 23
Mededingingsrecht

Wanneer is het mededingingsrecht van toepassing op pensioenuitvoerders, wat is de betekenis daarvan, het begrip onderneming, concentratietoezicht, machtspositie.

College 24
1 Recente ontwikkelingen pensioenrecht Actualiteitencollege
2 Actualiteiten, behandeling proefexamen en examentraining.

Toets module 3
 

Module 4

Werkstuk schrijven over een pensioenrechtelijk onderwerp en dit verdedigen.


<< Terug naar de hoofdpagina Leergang Pensioenrecht