Leergang strategische juristen

Wanneer zijn de colleges en wie geeft ze?


Kick off: De veranderende rol van de strategische jurist 

Een inspirerende gastspreker neemt u mee in de recente ontwikkelingen in het domein, mede aan de hand van recente rapporten. We bespreken de belangrijkste dilemma’s en aandachtspunten voor de strategische jurist.

Privaatrechtelijke instrumenten en publieke belangen 
Door: Mr. dr. Pim Huisman
Universitair docent Staats- en bestuursrecht, Vrije Universiteit Amsterdam
Gemeenten maken veelvuldig gebruik van privaatrechtelijke instrumenten, vaak ook om hun beleidsdoelstellingen te verwezenlijken. Het privaatrecht biedt hiervoor ruime mogelijkheden, soms zelfs ruimere mogelijkheden dan het publiekrecht. Mag een gemeente gebruik maken van deze privaatrechtelijke instrumenten? In deze deelsessie wordt ingegaan op de mogelijkheden die het privaatrecht voor gemeenten biedt, maar wordt eveneens ingegaan op de grenzen die hieraan worden gesteld. Er wordt in het bijzonder aandacht besteed aan voorbeelden uit de gemeentelijke praktijk en recente jurisprudentie.
 
Samenwerkingsverbanden 
Door: Dr. mr. Maarten Hageman
Zelfstandig adviseur voor samenwerking en governance
Welke juridische voorwaarden zijn verbonden aan samenwerking en de verschillende samenwerkingsvormen? Naast het staats- en bestuursrecht spelen ook zaken als belastingsrecht (btw en vennootschapsbelasting), Europees recht  (aanbestedingsrecht, mededingingsrecht), arbeids- en medezeggenschapsrecht en vanzelfsprekend ook het privaatrecht waar het om privaatrechtelijke vormen gaat. Een ander belangrijk aspect daarbij is nog wie waarover gaat (governance).

Organisatiedynamiek 
Door: Prof. dr. ir. Gerda van Dijk
Hoogleraar Publiek Leiderschap, Vrije Universiteit Amsterdam
Net als levende organismen kennen organisaties een levenscyclus. In de levenscyclus zijn vier opeenvolgende fasen met een eigen organisatieklimaat te onderscheiden. Wijkt het huidige bedrijfsklimaat af van de gewenste, dan is een transitie nodig. Een effectieve veranderstrategie sluit intelligent en strategisch aan op de onderliggende organisatiedynamiek. Het denken in organisaties als levende systemen biedt een dynamisch perspectief op (re)organiseren en HRM: van instrumenteel naar strategisch.

Risicomanagement 
Door: Dr. Pieter Veen
Universitair docent Management Control, Vrije Universiteit Amsterdam
Om als juridisch adviseur te kunnen functioneren is betrokkenheid bij risicomanagement nodig. Niet de systeemgerichte risicobeheersing, maar veel meer de risicobeheersing als integraal onderdeel van de sturing op kwaliteit en resultaat.  Risicomanagement als vast onderdeel in de werkprocessen en het afwegingskader. We willen geen risicomijdend gedrag. Juist niet vanuit het juridische domein. De strategisch jurist gaat om met risico’s en onzekerheden. Hoe maak je dat waar als adviseur? Waar en wanneer spreek je daarover met je opdrachtgever en het management? Welke input lever jij als adviseur en welke rol vervul je dan?

Financieel management 
Door: Dr. Tjerk Budding
Universitair docent Management en Financial Accounting, Vrije Universiteit Amsterdam
Strategische juristen hebben in de nodige situaties te maken met collega’s vanuit de bedrijfseconomische hoek, zoals vanuit concern control. Hierbij helpt het om elkaars terminologie en denken op hoofdlijnen te begrijpen. Tijdens dit dagdeel worden de hoofdlijnen van het financieel management bij gemeenten behandeld, waarbij begrippen als planning en control, budgettering en (het bewaken van) overhead aan bod komen. Ook de afstemming en samenwerking tussen de F en de J komen concreet aan de orde. Is business control dan een gewenste aanpak?

Slotbijeenkomst 
De deelnemers presenteren een eigen casus waarbij de thematiek die eerder is besproken aan bod komt – hier toont zich de integraliteit van de Leergang.