Leergang Wetgevingstechniek voor gemeentejuristen

Banner opleiding Decentrale Verordeningen

Collegedag 1

Introductie
• Wat komt in deze leergang aan de orde (aan de hand van een casus)

Bevoegdheid I
• Wat is de grondslag en wat zijn de grenzen van de verordenende bevoegdheid?
• Welk orgaan is bevoegd om verordeningen vast te stellen?

Bevoegdheid II
• Aan wie en onder welke voorwaarden kan verordenende bevoegdheid worden gedelegeerd of gemandateerd? 

Effectieve en doelmatige regelgeving
• Wat bepaalt de effectiviteit van verordeningen?
• Wat is nodig voor uitvoerbare en handhaafbare verordeningen?
• Welke alternatieven zijn er voor verordeningen (convenanten, zelfregulering, meldingsplichten, algemene regels in plaats van vergunningstelsels)?


Collegedag 2

Europeesrechtelijke aspecten I:de interne markt, mededinging en staatssteun
• Aan welke Europeesrechtelijke regelgeving zijn verordeningen onderhevig?
• Wat zijn de belangrijkste risico’s vanuit het Europese recht?

Europeesrechtelijke aspecten II: de Dienstenrichtlijn
• Wat is de betekenis van de Dienstenrichtlijn voor decentrale verordeningen?

Bevoegdheidstoekenning (attributie, mandaat en delegatie)


Handhaving en handhaafbaarheid

Collegedag 3

Techniek I
• Hoe gaat men in het algemeen te werk bij het opstellen van verordeningen?
• Hoe formuleert men de centrale gedrags- en aanspraaknormen?
• Hoe worden bestuursbevoegdheden adequaat en juridisch juist toegedeeld?
• Hoe formuleert men handhavingsbepalingen?
• Wat zijn de do’s and don’ts bij inwerkingtreding en overgangsrecht?

Techniek II

• Hoe worden verordeningen ingedeeld en bepalingen geformuleerd?
• Hoe worden verordeningen gewijzigd?
• Casusbehandeling


<< Terug naar de hoofdpagina van de leergang Wetgevingstechniek voor gemeentejuristen