Onderdeelcommissie

Waar de Ondernemingsraad op instellingsniveau de medezeggenschap uitoefent, doet de onderdeelcommissie (ODC) dat op facultair niveau. De ODC levert (ongevraagd) advies over alle zaken die de faculteit betreffen, maar moet instemming verlenen op bijvoorbeeld het Meerjarenplan en (onderdelen van) Onderwijs- en Examenregelingen.

De rechten en bevoegdheden van de ODC zijn vastgelegd in de Wet op de ondernemingsraden, de Kaderregeling medezeggenschap en het instellingsbesluit.