Coenraad, prof. mr. dr. L.M. (Lieke)Deze pagina is verplaatst. U wordt doorgestuurd.

+31 20 59 86288
3b-86
l.coenraad@vu.nl
faculteit der rechtsgeleerdheid/faculty of law ( privaatrecht )
Hoogleraar privaatrecht, portefeuillehouder onderwijs

Vakgebied en specialisatie
Privaatrecht, in het bijzonder het familierecht en het procesrecht. 

Curriculum vitae
Lieke Coenraad studeerde rechten in Leiden. Ze is in Rotterdam gepromoveerd op het beginsel van hoor en wederhoor in het Romeinse procesrecht. Daarna werkte ze op het Molengraaff Instituut voor Privaatrecht van de Universiteit Utrecht waar ze zich specialiseerde in het familieprocesrecht. Sinds 2011 is ze hoogleraar Privaatrecht, in het bijzonder Conflictoplossing aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Naast haar academische werkkring is ze werkzaam in de rechterlijke macht. Sinds 2010 is ze raadsheer-plaatsvervanger in familiezaken in het Gerechtshof Amsterdam. Daarvoor was ze rechter-plaatsvervanger in de Rechtbank Rotterdam.
 
Onderwijsactiviteiten 

 • Burgerlijk procesrecht en insolventierecht (B2)
 • Conflictoplossing en Geschilbeslechting (B3)
 • Verdieping Conflictoplossing, mediation en onderhandelen (M)
 • Verdieping Familierecht: Scheiding en gevolgen (M)
 • De civiele rechtspraktijk (M)
 • Mediation (M)
 • Postacademisch onderwijs
 • Coördinator van de afstudeerrichting Conflicthantering, rechtspraak en mediation
 • Coördinator en docent binnen het VU Pre-University College 

Onderzoeksactiviteiten
Lieke Coenraad verricht onderzoek in het facultaire onderzoeksprogramma Amsterdams Centrum voor Familierecht (ACFL). Ze doet onderzoek op het terrein van burgerlijk procesrecht en familieprocesrecht, in het bijzonder naar het voorkomen en oplossen van conflicten in de context van familierechtelijke procedures. Ze heeft als consultant van de Raad van Europa meegewerkt aan de Recommendation on preventing and resolving disputes on child relocation. Ook de fundamentele beginselen van burgerlijk procesrecht hebben haar wetenschappelijke belangstelling. Af en toe maakt ze nog een uitstapje naar de rechtsgeschiedenis. Ze is redactielid en vaste medewerker van verschillende juridische tijdschriften. Lieke Coenraad is vertrouwenspersoon wetenschappelijke integriteit voor de faculteiten Rechtsgeleerdheid, Sociale wetenschappen en Economische wetenschappen en Bedrijfskunde van de VU.

Expertise

 • Burgerlijk procesrecht
 • Familie(proces)recht
 • Conflictoplossing
 • Vechtscheiding: conflictpreventie en -oplossing
 • Fundamentele procesbeginselenRechtsgeschiedenis

Kernpublicaties

 • Lieke Coenraad, ‘Een Europese Recommendation over verhuizing met kinderen na scheiding’, F&R juli 2015, DOI: 10.5553/FenR/.000021, 38 p. (blind peer reviewed)
 • Lieke Coenraad, ‘A European approach to child relocation issues’, International Family Law Journal 2015, Issue 4, p. 312-317
 • Lieke Coenraad, ‘Harmonieleer voor juristen. Harmonieus scheiden met en zonder rechter’ (bewerking van oratie), Tijdschrift voor familie- en jeugdrecht, 2014(6), p. 160-165.
 • Lieke Coenraad 2014, ‘Voices of minor children heard and unheard in judicial divorce proceedings in the Netherlands’, Journal of Social Welfare and Family Law, 2014(4), p. 370-380
 • Lieke Coenraad, Conflictoplossing en scheidingsrecht (Privaatrecht Cahiers), Nijmegen: Ars Aequi Libri 2011, 69 p.


Publicaties
Alle VU-publicaties, via Metis 
   
Postadres
Vrije Universiteit Amsterdam
Faculteit der Rechtsgeleerdheid
De Boelelaan 1105
1081 HV Amsterdam

Nevenwerkzaamheden

Gerechtshof Amsterdam - Raadsheer- plaatsvervanger amsterdam, 01 mei 2010
SSR, Opleidingsinstituut van de Rechterlijke organisatie - docent Zuthen/Utrecht, 02 januari 2014
Laatste wijzigingen Nevenwerkzaamheden: Amsterdam 27 januari 2017