Forder, prof. dr. C. (Caroline)Deze pagina is verplaatst. U wordt doorgestuurd.

+31 20 59 83303
3a-46
c.forder@vu.nl
faculteit der rechtsgeleerdheid/faculty of law ( privaatrecht )
Bijzonder hoogleraar Rechten van het Kind
Curriculum vitae 
  • Sinds 1 januari 2012 wetenschappelijk medewerkster bij Fischer advocaten Haarlem.
  • Bijzonder hoogleraar Rechten van het kind aan de Faculteit Rechtsgeleerdheid van de Vrije Universiteit Amsterdam (sinds 1 februari 2010) en daarnaast freelance auteur en onderzoekster (sinds 1 februari 2008).
  • Universitair hoofddocent privaatrecht (0,8 fte) (1999-2006) en bijzondere hoogleraar Europees familierecht (1999-2010) aan de Faculteit Rechtsgeleerdheid van de Universiteit Maastricht.
  • Universitair docent privaatrecht (1991-1995 0,5 fte, vanaf 1995 0,8 fte) aan de Faculteit Rechtsgeleerdheid van de Universiteit Maastricht (1991-1999).
  • Docent Engels recht (1988-1991) in de vakgroep privaatrecht, aan de Faculteit Rechtsgeleerdheid van de Universiteit Maastricht.
  • Universitair docent aan de Faculty of Law, Lancaster University, Engeland (1980-1988).

Onderwijsactiviteiten 
bachelor: Jeugdrecht, master: Children’s rights from an international perspective (Engelstalig)

Onderzoeksactiviteiten 
Het leeuwendeel van mijn onderzoek gaat over de doorwerking van de mensenrechten in het familie- en jeugdrecht.

De wetgever en de rechter dienen de rechten van de mens en de rechten van het kind na te leven. Deze mensenrechten en kinderrechten zijn meestal vervat in brede, abstracte bepalingen van internationale verdragen. De betekenis hiervan voor de Nederlandse wetgeving, laat staan voor de concrete situatie waarover de rechter moet beslissen, is in vele situaties allesbehalve duidelijk. Door het dynamische karakter van het familierecht en de intensieve wijze waarop zij in de privésfeer van mensen ingrijpt speelt de doorwerking van internationale verdragsnormen een belangrijke rol in het familierecht.

Ik streef ernaar de betekenis van de mensenrechten en de kinderrechten voor de Nederlandse rechtsorde te duiden en de exacte gevolgen hiervan uit te leggen. In mijn onderzoek betrek ik sociaal-wetenschappelijk onderzoek en rechtsvergelijking door het familie- en kinderrecht te beschouwen in het licht van internationale verdragen en/of nationale rechtstelsels.

Kernpublicaties
  • Erkenning door de vrouwelijke partner van de moeder. In welke mate heeft de biologische vader het recht het kind te erkennen, hoe werkt prenatale erkenning in deze context en welk recht heeft het kind van duo-moeders op afstammingsinformatie in het licht van het EVRM?, TK 2008/09 30 551, nr. 24 (mei 2009).
  • Met F. Olujić, Gesloten jeugdzorg in het licht van de mensenrechten en de rechten van het kind: in C. Forder, W. Duijst en A. Wolthuis (red.), Kindvriendelijke opsluiting, gesloten plaatsing in het licht van mensenrechten, NJCM-Stichting Boekerij nr. 53, Leiden, mei 2012-05-25
  • ‘Wederom het kinderverhoor in de context van echtscheiding en omgangsregeling: zijn de rechten van de mens van ouders en van het kind in evenwicht?’ in: M.V. Antokolskaia & L.M. Coenraad (red.) Het nieuwe scheidingsrecht, Ouderschapsplan, positie van het kind, regierechter en collaborative divorce, Boom Juridische uitgevers, 2010, p. 27-49.
  • ‘Over de kern en de grensgevallen van het familierecht’, in: V. Van den Eeckhout, C.J. Forder, E. Hooghiemstra, E. Nicolaï, % S.K. Van Walsum (red.) Transnationale gezinnen in Nederland
Een overzicht van alle VU-publicaties, via Metis.


Postadres

Vrije Universiteit Amsterdam
Faculteit der Rechtsgeleerdheid
De Boelelaan 1105
1081 HV Amsterdam

Nevenwerkzaamheden

Commissie gelijke behandelingen - Hoofdredacteur Utrecht, 02 januari 2013
NJCM - Leider van werkgroep jeugdrecht en gezondheidsrecht Leiden, 02 januari 2013
Onbekend - zelfstandig auteur, freelance onderzoeker en journaliste Belgie, 02 januari 2013
Stichting Jeugdzorg Sint Joseph - Lid van Raad van Toezicht Cadier en Keer, 02 januari 2013
Laatste wijzigingen Nevenwerkzaamheden: Amsterdam 27 januari 2017