Commissie Ethiek

De commissie Ethiek Rechtswetenschappelijk & Criminologisch Onderzoek (CERCO) is ingesteld om te waarborgen dat wetenschappelijk onderzoek waaraan ethische aspecten verbonden zijn op een ethisch verantwoorde manier wordt uitgevoerd. De CERCO toetst desgevraagd onderzoeksplannen van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid en het Nederlands Studiecentrum Criminaliteit en Rechtshandhaving (NSCR) aan de ethische richtlijnen van de faculteit. Deze richtlijnen zijn vastgelegd in het Ethiekreglement. Ook neemt de commissie eventuele klachten in behandeling van mensen die aan deze onderzoeken hebben meegewerkt.

Ethische toets 
Onderzoekers die bij de juridische faculteit of het NSCR werken kunnen hun onderzoeksvoorstel laten toetsen door de CERCO. Zij kunnen voor het indienen van een toetsverzoek gebruikmaken van het Sjabloon indienen onderzoeksvoorstel bij de Commissie Ethiek.

Klachtenbehandeling 
Mensen die bij het onderzoek van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid of het NSCR betrokken zijn (geweest) en die van mening zijn dat een personeelslid niet in overeenstemming met de ethische uitgangspunten heeft gehandeld, kunnen hierover een klacht indienen bij de commissie. De klacht dient gemotiveerd te worden. Voordat de commissie tot haar oordeel komt, hoort zij het personeelslid tegen wie de klacht is ingediend. De commissie zal haar oordeel schriftelijk meedelen aan de klager en beklaagde.

Zowel aanvragen als klachten kunnen worden ingediend bij de ambtelijk secretaris, Jacqueline Draaisma, via j.a.draaisma@vu.nl

Vergaderdata
De Commissie Ethiek vergadert in principe op de laatste dinsdag van de maand, met uitzondering van de maanden juli en december. Onderzoeksvoorstellen dienen minimaal één week voor de vergaderdatum te worden gestuurd naar de ambtelijk secretaris. De vergaderdata voor 2021 staan hieronder genoemd:

27 januari29 juni
23 februari31 augustus
30 maart28 september
20 april26 oktober
25 mei30 november

Samenstelling CERCO
Dr. Anja Dirkzwager
Dr. Vincent Geeraets
Prof. dr. Joke Harte (voorzitter)
Prof. dr. Bart van Klink
Dr. Annelies Vredeveldt
Dr. Karin de Vries
Jacqueline Draaisma - ambtelijk secretaris (j.a.draaisma@vu.nl)