Sanctiebesluiten

Naast het afnemen van examens, organisatie en coördinatie van de tentamens en de beoordeling van de toegepaste procedures van de tentamens, is de examencommissie tevens eindverantwoordelijk voor het stellen van regels voor de goede gang van zaken tijdens de tentamens en de in dat verband te nemen maatregelen.

Bij vermoedens van fraude en/of plagiaat wordt de examencommissie op de hoogte gebracht door middel van een door de betreffende docent of afdelingshoofd opgesteld verslag. Naar aanleiding van dit verslag stelt de examencommissie de student in staat te worden gehoord. Vervolgens neemt de examencommissie een besluit over een toe te passen sanctie.

Artikel VII van het examenreglement stelt het volgende over fraude en plagiaat:

1. Onder fraude en plagiaat wordt verstaan ieder handelen of nalaten van een student waardoor een juist oordeel over zijn kennis, inzicht en vaardigheden, of die van een andere student, geheel of gedeeltelijk onmogelijk wordt.
2. Als fraude wordt in ieder geval aangemerkt:
a. tijdens het tentamen in het bezit zijn van hulpmiddelen (voorgeprogrammeerde rekenmachine, mobiele telefoon, boeken, syllabi, aantekeningen e.d.), waarvan de raadpleging niet uitdrukkelijk is toegestaan;
b. tijdens het tentamen afkijken of uitwisselen van informatie;
c. zich tijdens het tentamen uitgeven voor iemand anders;
d. zich tijdens het tentamen door iemand anders laten vertegenwoordigen;
e. zich voor de datum of het tijdstip waarop het tentamen zal plaatsvinden, in het bezit stellen van de opgaven van het desbetreffende tentamen;
f. het aanpassen, uitbreiden of veranderen van een examenonderdeel nadat het is ingeleverd voor definitieve beoordeling.
3. Als plagiaat wordt in ieder geval aangemerkt:
a. het gebruik maken dan wel overnemen van andermans teksten, gegevens of ideeën zonder volledige en correcte bronvermelding;
b. het niet duidelijk aangeven in de tekst, bijvoorbeeld via aanhalingstekens of een bepaalde vormgeving, dat tekst letterlijk aan werk van een andere auteur is ontleend, zelfs indien een correcte bronvermelding is opgenomen;
c. het parafraseren van de inhoud van andermans teksten zonder voldoende bronverwijzingen;
d. het indienen van een eerder ingediende of daarmee vergelijkbare tekst voor opdrachten van andere examenonderdelen;
e. het overnemen van werk van medestudenten en dit laten doorgaan voor eigen werk;
f. het indienen van werkstukken die verworven zijn van een commerciële instelling of die (al dan niet tegen betaling) door iemand anders zijn geschreven.


In studiejaar 2012/2013 zijn door de examencommissie onder andere de onderstaande zaken behandeld.

Op 3 juni 2013 is bij de examencommissie per e-mail een verslag binnengekomen van mr. M.R. Kremer. Daarin wordt gesteld dat X artikel VII  van het Examenreglement heeft overtreden, omdat zij tijdens het tentamen Huwelijksvermogenrecht in het bezit was van een jurisprudentiebundel en wettenbundel met daarin potloodaantekeningen.
Bekijk het sanctiebesluit

Op 14 januari 2013 is bij de examencommissie per e-mail een verslag binnengekomen van mw. mr. M.D.S. Wijkman. Daarin wordt gesteld dat de mevrouw X artikel VII van het Examenreglement heeft overtreden, omdat bij nadere controle op plagiaat is gebleken dat delen van haar paper voor het vak Theoretische criminologie en psychologie met als onderwerp ‘Wetenschappelijke fraude’ overeenkomen met de paper ‘Wetenschappelijke fraude’ van dhr. Y.
Bekijk het sanctiebesluit

Op 2 november 2012 is bij de examencommissie per e-mail een verslag binnengekomen van mr. R. H. Jansen. Daarin wordt gesteld dat X artikel VII van het Examenreglement heeft overtreden, omdat bij nadere controle op plagiaat is gebleken dat delen van zijn paper voor het vak Dilemma’s in het strafprocesrecht overeenkomen met een bachelorscriptie.
Bekijk het sanctiebesluit

Op 24 oktober 2012 is bij de examencommissie per e-mail een verslag binnengekomen van mr. J. Bijlsma. Daarin wordt gesteld dat de heer X artikel VII van het Examenreglement 2012 heeft overtreden, omdat tijdens het tentamen Materieel strafrecht (dd 23 oktober 2012) X is aangetroffen met een smartphone tussen zijn benen waarvan het scherm af en toe oplichtte.
Bekijk het sanctiebesluit

Op 23 augustus 2012 is bij de examencommissie per e-mail een verslag binnengekomen van de afdeling Rechtstheorie en rechtsgeschiedenis, ondertekend door mw. mr. B.C. van Beers (Coördinator en docent Encyclopedie II) en dhr. I. Rosenthal (docent Encyclopedie II). Daarin wordt gesteld dat tijdens het hertentamen Encyclopedie II d.d. 20 augustus 2012 is geconstateerd dat X gebruik maakte van een uittreksel van de voorgeschreven literatuur van het vak, dat tijdens het tentamen op de grond lag.
Bekijk het sanctiebesluit